Bölge İdare Mahkemesi Kararı

Göreve İade Edilen Öğretmenin Ek Ders Ücretlerinin Ödenmesine Dair Karar

Göreve İade Edilen Öğretmenin Ek Ders Ücretlerinin Ödenmesine Dair Karar

T.C. İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İKİNCİ İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO: 2018/5213 KARAR NO: 2019/152

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

DAVALI KARŞI TARAF (DAVACI) : EĞİTİM BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI

VEKİLİ: AV. FIRAT GÜNDOĞAN Gülbahçe Mah. Ulubatlı Hasan Bulv. Arkur Kuzey Han No: 107 D: 704 – Osmangazi / Bursa

İSTEMİN ÖZETİ:

1 Eylül 2016 tarihinde 672 sayılı KHK ile Devlet memurluğundan ihraç edilen ve 29 Nisan 2017 tarihli KHK ile de görevine iade edilen davacının, açıktan geçirdiği sürelere ilişkin ek ders ücreti ödemesi yapılması talebinin reddine ilişkin 23 Haziran 2017 tarih ve E.9870078 sayılı işlemin iptali ve ek ders ücretinin faizi ile ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; ”her bir öğretmenin, maaş karşılığı ders görevne ilişkin olarak belirlenen süreyi tamamladıktan sonra, ücret karşılığında belirli bir süre dahilinde de zorunlu ek ders görevinin yerine getirilmesinden sorumlu tutulduğu anlaşıldığı, bu durumda 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 1 Eylül 2016 tarihinde görevine son verilen davacının, zorunlu nitelikteki ek ders görevi karşılığında ödenmesi gereken ek ders ücretinin açıkta bulunduğu 1 Eylül 2016 – 29 Nisan 2017 tarihleri arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89. maddesine dayalı olarak yoksun kaldığı özlük ve parasal hakların kapsamına dahil edilmesi gerektiğinin açık olduğu” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali, davacının açıkta geçen sürelere ilişkin ek ders ücretinin idareye başvuru tarihi olan 6 Haziran 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi yolunda verilen Balıkesir 1. İdare Mahkemesinin 28 Mayıs 2018 gün ve E. 2017/1721, K. 2018/779 sayılı kararının; davalı idare tarafından mevzuat gereğince ek ders ücretinin fiilen yapılması gerekli olan bir çalışma karşılığında olması gerektiği, daha önce ödenen mali hakların kazanılmış hak oluşturmayacağı ileri sürülerek istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Mahkeme kararının usul ve Yasaya uygun olduğu ileri sürülerek istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi istenilmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesince işin gereği görüşüldü: Balıkesir 1. İdare Mahkemesince verilen 28 Mayıs 2018 gün ve E. 2017/1721, K. 2018/779 sayılı kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup istinaf başvurusunun kabulünü gerektiren başka bir neden de bulunmamaktadır.

);