Yargıtay Kararı

Grafoloji raporuna dayanak belgeler fotokopi olmamalıdır.

Grafoloji raporuna dayanak belgeler fotokopi olmamalıdır.

19. Hukuk Dairesi         2015/3854 E.  ,  2015/16918 K.
“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : Bakırköy(Kapatılan) 14. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ : 09/09/2014
NUMARASI : 2013/69-2014/265

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
– K A R A R –
Davacı vekili, davalının müvekkili aleyhine dava dışı İşbankası ve Yapı Kredi bankasına ait 8 adet çeke dayalı olarak icra takibi yaptığını, ayrıca takibe konu olmayan bir adet daha çek bulunduğunu, çeklerdeki keşideci imzasının müvekkiline ait olmadığını, müvekkilinin ……. Bankasına çek hesabı ve çek koçanı için başvuruda bulunmadığını, İşbankasından çek koçanı aldığını, ancak çek koçanındaki 2 adet çek yaprağının müvekkilinin bilgisi dışında kullanıldığını, müvekkilinin karşılıksız çekten dolayı verilen ceza kararı ile durumdan haberdar olduğunu belirterek müvekkilinin çekler ve icra takibi nedeniyle borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile çek bilgilerinde yapılan maddi hatalar düzeltilerek ve eksik yazılan çekler de belirtilmek üzere toplam 9 adet çek nedeniyle menfi tespit talebinde bulunmuştur.
Davalı vekili, müvekkilinin çekleri ticari ilişki kapsamında dava dışı Mahmut Ballı’dan ciro yoluyla aldığını, daha önce aynı şekilde davacı tarafından keşide edilen dava dışı çeklerin tahsil edildiğini, tahsil edilen çeklerin de mukayese edilmesinin gerektiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, çeklerdeki keşideci imzasının davacıya ait olmaması nedeniyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, imza inkarına dayalı menfi tespit davasıdır. Hükme esas alınan grafoloji raporuna dayanak mukayese belgelerin fotokopi belge olduğu, incelemenin HMK’nun 211. maddesine aykırı bir biçimde mukayese belgelerinin asılları üzerinde yapılmayıp fotokopileri üzerinde yapıldığı görülmüştür. Bu durumda Mahkemece icra takibine konu çeklerin keşide tarihinden öncesine ve sonrasına ait davacının imzası bulunan belge asılları ilgili yerlerden getirtilerek ayrıca davalı tarafından ödendiği belirtilen dava konusu olmayan çek asılları ve ilgili çek koçanının banka tarafından çek sahibine teslimine ilişkin belge asılları getirtilerek imza incelemesi konusunda heyet raporu alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 15.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);