Yargıtay Kararı

İşçiye rapor hazır etmesi için gereken belgeleri mesai bitiminden sonra gönderilmesi ve işçinin bundan kaynaklı raporu geç hazırlaması geçerli nedenle fesih değildir.

İşçiye rapor hazır etmesi için gereken belgeleri mesai bitiminden sonra gönderilmesi ve işçinin bundan kaynaklı raporu geç hazırlaması geçerli nedenle fesih değildir.

9. Hukuk Dairesi         2015/9780 E.  ,  2015/19352 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ
DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin 21/05/2013 – 17/01/2014 tarihleri arasında davalı işyerinde genel müdür asistanı olarak çalıştığını, müvekkilinin iş akdini ihbarsız , önelsiz ve tazminatsız olarak feshettiğini, feshin geçersizliği ile müvekkilinin işe iadesini, işe iade edilmemesi halinde boşta geçen süre ücreti ile işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminatın tespitini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili cevap dilekçesi ve duruşmadaki beyanlarında özetle; davacının iş sözleşmesinin 17.01.2014 tarihinde kanuni şartlara ve usulüne uygun olarak müvekkil şirket tarafından iş kanununun 17-18. maddeleri gereğince geçerli nedenle feshedildiğini, davacının yazılı savunmasının alındığını, feshin geçerli ve haklı nedene dayandığını, davanın reddine karar verilmesini ileri sürmüştür.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davacının genel müdürden izin alarak işyerinden ayrıldığına yönelik iddiasını kanıtlayamadığı, büyük şirketlerde çalışma düzeni içerisinde çalışanların amirleriyle olan iletişim şekli kapsamında özellikle en yakın pozisyonda çalışanların eksiklik ya da eklemelerin e mail ortamında gerçekleştirilmesinin çalışma huzurunu bozabileceği, davacının önceki aksaklıkları da dikkate alındığında feshin işveren tarafından geçerli nedenle gerçekleştirildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi işverene, işçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshetme yetkisi vermiştir. İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesihte takip edilen amaç, işçinin daha önce işlediği iş sözleşmesine aykırı davranışları cezalandırmak veya yaptırıma bağlamak değil; onun sözleşmesel yükümlülükleri ihlale devam etmesi, tekrarlaması olasılığından kaçınmaktır. İşçinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin iş sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal eden bir davranışının varlığı gerekir. İşçinin kusurlu davranışı ile sözleşmeye aykırı davranmış ve bunun sonucunda iş ilişkisi olumsuz bir şekilde etkilenmişse işçinin davranışından kaynaklanan geçerli bir fesih söz konusu olur. Buna karşılık, işçinin kusur ve ihmaline dayanmayan sözleşmeye aykırı davranışlarından dolayı işçiye bir sorumluluk yüklenemeyeceğinden işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli fesih nedeninden de bahsedilemez.
İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenler, aynı yasanın 25. maddesinde belirtilen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen nedenlerdir. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek gerekecektir.
İspat yükü kendisinde olan işveren, geçerli ve haklı nedende davacının davranışının veya yetersizliğinin işyerinde olumsuzluklara yol açtığını ve iş ilişkisinin çekilmez hal aldığını da ispat etmelidir.
Somut olayda genel müdür asistanı olan davacının iş sözleşmesi genel müdür tarafından verilen rapor hazırlama görevini zamanında bitirmeden işyerini ter ettiği ve raporun genel müdür tarafından hazırlanmak zorunda kaldığı, raporun zamanında hazırlanmaması nedeniyle iş süreci aksadığı, diğer çalışanların desteği ile raporun gecikmeli olarak hazırlandığı, davacıya daha önce şifahi olarak uyarılar yapılmış olmasına rağmen raporu hazır etmeksizin işyerinden ayrılarak görev ve sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmediği gerekçesiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. ve 18. maddeleri uyarınca feshedilmiştir.
Davacının fesih öncesi istenilen raporu hazırlamamasıyla ilgili savunması alınmıştır. Davacı savunmasında tarafından istenilen konsolide edilmesi gereken rapor için gereken bilgilerin kendisine mesai bitime kadar gönderilmediğini, bu nedenle şirket bilgisayarını yanına alarak mesaisi bitince çıktığını, genel müdürün çıkışına onay verdiğini, kendisine altı farklı kişiden gelmesi gereken raporların dördünün mesai bitiminden sonra geldiğini 18:59’da geldiğini raporu hazırlayıp genel müdüre 19:47’de sunduğunu görevi en kısa zamanda bitirdiğini beyan etmiştir.
Mahkemece de kabul edildiği üzere davacıdan istenilen konsolide edilmesi gereken rapor için davacıya gelen evrak verilerek mesai bitiminden sonra davacıya gönderilmiştir. Elektronik posta yazışmalarından görüleceği üzere davacıya en son 18:59’da rapor gönderilmiş. Davacının konsolide ettiği rapor ise genel müdüre 19:47’de gönderilmiştir. Fesih bildiriminde davacının hazırlaması gereken raporu hazırlamadığı ve raporun genel müdür tarafından hazırlandığı ve zamanında hazırlanmadığı ifade edilmiştir. Sunulan elektronik posta yazışmaları dikkate alındığında raporu davacının hazırladığı, raporun gecikmesinin ise davacıdan kaynaklanmadığı, verilerin mesai bitiminden sonra davacıya gönderildiği, buna göre feshin geçerli olduğundan söz edilemeyeceği, davacının özlük dosyasında daha önce verilen bir uyarısının olmadığı, davacının mesai bitiminde işyerinden ayrıldıktan sonra raporun elektronik posta yoluyla gönderilmesinin işyerinde nasıl bir olumsuzluğa yol açtığının ortaya konmadığı, sırf bu kusur olarak kabul edilse bile bunun üzerine fesih yapılmasının ölçülü kabul edilemeyeceği hatalı değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM:
Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
6. Davacının yaptığı 253.90 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,
Kesin olarak 27/05/2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

);