Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Güvenlik görevlisi işçinin gerekli dikkat ve özeni göstermediğinden dolayı iş yerine hırsız girmesi durumu işveren açısından haklı nedenle fesih sebebidir.

9. Hukuk Dairesi         2012/35501 E.  ,  2014/29251 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : ANKARA 12. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 03/08/2012
NUMARASI : 2010/362-2012/458

DAVA :Davacı, kıdem tazminatı ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş sözleşmesinin işverence haklı bir neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma ücret alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının doğruluk ve bağlılığa uymayan harekette bulunduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı yasal süresi içerisinde temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Dosya içeriğinden çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delillerin, tutanakların ve diğer yazılı belgelerle hükme etkili olacak tanık beyanlarının tartışılması ve değerlendirilmesi sonucunda, davacının güvenlik görevlisi olarak çalıştığı davalı işyerinde 20.03.2009 tarihinde yaklaşık iki ton ağırlığında plywood çalındığı, güvenlik sisteminin etkisiz hale getirilmesi nedeniyle hırsızların tespit edilemediği ve bu olay nedeniyle davacının işveren tarafından uyarıldığı ihtilafsızdır.
Feshe konu olayın gerçekleşmesinden kısa süre önce yaşanan bu olayın ardından 16.04.2009 tarihinde güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının ve dava dışı güvenlik görevlisi A.. K.. gerekli dikkat ve özeni göstermedikleri, davalı üniversite ile ilgisiz bir aracın üniversite kampüsüne girişine sebebiyet verdikleri ve bu kişilerce hırsızlık yapıldığı sabittir.
Davacının işyerinin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, görevini yerine getirmediği anlaşıldığından işverenin davacının iş akdini feshi haklı olup, kıdem ve ihbar tazminatı isteminin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, 13.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);