Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Hizmet sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklar İş Mahkemelerinde görülür.

13. Hukuk Dairesi         2014/7655 E.  ,  2014/6744 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 24/05/2013
NUMARASI : 2001/2146-2013/505

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalılardan N.. C..’in şirketin muhasebe bölümünde çalıştığını, bankalara ödeme talimatları geçilmesi ve şirketin mevcut nakit parasının repo yapılması kendisinin görev ve yetki alanında kaldığını, 02/08/2001 tarihinde kayıtlarda inceleme yaparken şirketin bir kısım repo gelirinin şirket gelirleri arasında eksik olduğunun fark edildiğini, davalı N.. C.. tarafından fotokopi çoğaltılmak sureti ile şirkete ait paraların zimmete geçirildiğinin tespit edildiğini, davalı N.. C..’in diğer davalı teyzesinin oğlu K.. Y..’a 3.000 USD yi Pamukbank Sefaköy Şubesindek…………….. numaralı hesabına 10/07/2001 tarihinde banka talimat yolu ile gönderdiğini, davalı K.. Y.. ile herhangi bir ticari ilişkilerinin olmadığını, bu davalı tarafından şirkete fatura kesilmediğini ve ödenen paranın da iade edilmediğini ileri sürerek 3.000 USD nin davalı hesabına aktarıldığı 10/07/2001 tarihinden itibaren en yüksek reeskont faizi oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak faizi ile birlikte fiili ödeme günündeki Türk Lirası karşılığının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davacı ile davalılardan N.. C.. arasındaki ilişki hizmet sözleşmesine dayanmaktadır. Bu gibi hizmet sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların İş Mahkemelerinde görülmesi 4857 ve 5521 sayılı kanunların 1.maddeleri hükümleri gereğidir. Büyükçekmece’de ayrıca İş Mahkemesi bulunmadığına ve iş davalarının Bakırköy İş Mahkemesi tarafından görülmesinin gerekmesine göre dava dilekçesinin görev yönünden reddi gerekirken mahkemece işin esasına girişilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu yönlerin gözden kaçırılması bozma nedenidir.
2-Bozma nedenine göre, davalıların sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Birinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, İkinci bentte açıklanan nedenle davalıların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 81.00 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 11.3.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);