Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Sözleşmede kdv’nin ücrete dahil olduğu belirtilmemiş fakat vergi mükellefinin mal ve ya hizmeti sağlayan kişi olması durumunda kdv ücrete dahil edilir.

(Kapatılan) 13. Hukuk Dairesi         2017/8393 E.  ,  2020/5525 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalılar ile aralarında 10/04/2006 tarihli avukatlık ücret sözleşmesi imzalandığını, sözleşmeyle davalı … Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Hakkında iflas ertelemesi davası açması için 150.000 TL sair işler için aylık 10.000 TL avukatlık ücreti ödenmesinin kararlaştırıldığını, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 68 ay geçmiş olmasına rağmen kendisine bu güne kadar yalnızca 133.000 TL ödeme yapıldığını ileri sürerek 657.000 TL+KDV olmak üzere bakiye 775.260 TL ücret alacağının davalılardan müteselsilen ve müştereken tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne 657.000 TL vekalet alacağı ile 118.260,00 TL KDV alacağının davanın açıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalılarca temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalıların aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Dava, akdi vekalet ücreti alacağının tahsiline ilişkindir. Tarafların arasındaki 10/04/2006 tarihli avukatlık ücret sözleşmesiyle davacı avukata iflas erteleme konulu dava için 150.000 TL, diğer kanuni iş ve işlemlerinden dolayı aylık 10.000 TL vekalet ücreti ödeneceği kararlaştırılmıştır. Mahkemece her ne kadar sözleşmeye göre belirlenen vekalet ücretine %18 oranında hesaplanan KDV tutarı da dahil edilerek hesaplama yapılmışsa da sözleşmede ücretin net mi brüt mü belirlendiği konusunda bir açıklık bulunmayıp, KDV Kanununun 8. maddesine göre vergi mükellefinin mal ve ya hizmeti sağlayan kişi olması karşısında sözleşmenin ücrete ilişkin 2.maddesinde belirlenen miktarların KDV dahil olarak belirlenmiş olduğunun kabulü gerekir. Sözleşmenin 5. maddesinde vekil edilenlere ait olduğu belirtilen vergi, resim ve harç gibi giderlerin işin yapılması için gerekli olan giderler olduğu açıkça belirtilmiş olduğundan sözleşmenin bu hükmünden de ücretin KDV hariç belirlendiği sonucunu çıkarmak mümkün değildir.
Hal böyle olunca Mahkemece sözleşmede KDV dahil ücret belirlendiği hususu göz ardı edilerek yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: 1.bentte açıklanan nedenlerle davalıların sair temyiz sebeplerinin reddine, 2.bentte açıklanan nedenlerle kararın davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın davalılara iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30/06/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);