Yargıtay Kararı

HMK m.166 uyarınca verilen birleştirme kararı ara karardır. Bu sebep ile bu kararlar aleyhine kanun yoluna başvurulmaz.

HMK m.166 uyarınca verilen birleştirme kararı ara karardır. Bu sebep ile bu kararlar aleyhine kanun yoluna başvurulmaz.

17. Hukuk Dairesi         2015/17312 E.  ,  2018/10424 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın … 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/256 Esas sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine dair verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleşen davada davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Esas davada davacı vekili, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla meydana gelen trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan müteveffa … mirasçılarına ödenen 45.633 TL’nin 03.02.2012 ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizle rücuan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacı vekilinin imzasının bulunduğu ibraname ve dekont gereğince davacının iddia ettiği alacağın ortadan kalktığını, hatır taşımacılığı gereğince tazminattan indirim yapılmasının gerektiğini belirterek davanın reddini istemiştir.
Birleşen davada davacı vekili, meydana gelen trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan … …’in kazada malul kalması nedeniyle ödenen 25.467,00 TL … takibine itirazın iptali, takibin devamına ve ayrıca … takibinden sonra doğan 20.710,00 TL’lik alacağın da hükmen tespitini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davanın, mahkemenin 2012/209 esas sayılı dava dosyasının aralarındaki hukuki ve fiili irtibat dikkate alınmak suretiyle … 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/256 Esas sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine karar verilmiş; hüküm, asıl ve birleşen dosya davacısı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, Trafik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı (…) tarafından, zarar gören 3. kişiye ödenen tazminatın rücuen tahsili amacıyla başlatılan ilamsız … takibine vaki itirazın iptali ve alacak istemine ilişkindir.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 166. maddesinde, Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebileceği öngörülmüş, 168. maddesinde de aynı yargı çevresinde görülmekte olan davalar yönünden verilen birleştirme kararlarının ancak hükümle birlikte temyiz edilebileceği ve bu hususun tek başına bozma sebebi olmayacağı hüküm altına alınmıştır.
Somut olayda; ilk olarak 20.03.2014 tarihinde … 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. Bu nedenle bu davada mahkemece birleştirme kararı verilemez ve de istenemez. İlk açılan davada verilen birleştirme kararı ara karar niteliğindedir, her zaman geri alınması mümkündür. Bu sebeple ilk açılan davada yukarda bahsedilen şekilde işlem yapılarak birleştirme ara kararından rücu edilmesi gerekir. Ancak aynı yer ve aynı düzeydeki mahkemeler arasında verilen birleştirme kararlarının HMK m. 168/1 uyarınca temyiz kabil bulunmadığından temyiz dilekçesinin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen dosya davacısı vekilinin temyiz dilekçesinin REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden asıl ve birleşen dosya davacısına geri verilmesine 12/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);