Yargıtay Kararı

HMK m.19/3 gereği mahkeme yetkisizlik kararında yetkili mahkemeyi de gösterir. Aynı hüküm takip hukukun da geçerlidir.

HMK m.19/3 gereği mahkeme yetkisizlik kararında yetkili mahkemeyi de gösterir. Aynı hüküm takip hukukun da geçerlidir.

12. Hukuk Dairesi         2016/25198 E.  ,  2017/15841 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak İstanbul Anadolu İcra Dairesi’nde kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuruda, borca ve imzaya itirazının yanı sıra, yetkili icra dairesinin Kocaeli İcra Daireleri olduğunu ileri sürerek yetki itirazında bulunduğu, mahkemece, davacının yetki itirazına ilişkin davasının kabulü ile takibin davacı yönünden iptaline karar verildiği görülmüştür.
HMK’nun 19/3. maddesi gereğince; “Mahkeme, yetkisizlik kararında yetkili mahkemeyi de gösterir.” Aynı hüküm takip hukukunda da geçerli olup, icra mahkemesinin, icra dairesinin yetkisizliğine ilişkin kararında, yetkili icra dairesini de göstermesi gerekmektedir.
Somut olayda, mahkemece, borçlunun yetki itirazı yerinde görüldüğüne göre, yetki itirazının kabulü ile Kocaeli İcra Dairelerinin yetkili olduğuna, karar kesinleştiğinde ve talep halinde icra dosyasının yetkili Kocaeli İcra Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmesi gerekirken, takibin davacı yönünden iptaline ilişkin hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca re’sen (BOZULMASINA), bozma nedenine göre alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);