Yargıtay Kararı

Uyap sorgusu yapılmadan harç yatırılmadığı gerekçesi ile karar verilemez.

Uyap sorgusu yapılmadan harç yatırılmadığı gerekçesi ile karar verilemez.

13. Hukuk Dairesi         2018/5826 E.  ,  2018/12145 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki hakem heyeti kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı banka vekili, … Tüketici Hakem Heyeti’nin 03.01.2014 tarih 176 sayılı kararı ile kullanılan … nedeniyle davalı tüketiciden tahsil edilen 525,00 TL’nin iadesine hükmettiğini, kararın hatalı olduğunu, zira, davalı tüketiciden sadece 315,00 TL masraf adı altında tahsilat yapıldığını ileri sürerek; anılan hakem heyeti kararının 210,00 TL’lik kısmı yönünden iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, verilen kesin süreye rağmen gider avansının yatırılmadığı gerekçesi ile HMK 114-120 maddeleri uyarınca davanın, dava şartı yokluğundan usülden reddine karar verilmiş; miktar itibariyle kesin olan hüküm, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.
6100 sayılı HMK’nın “Dava Şartları” başlıklı 114/1-g maddesinde “Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması.” hükmüne; “Harç ve avans ödenmesi” başlıklı 120/2 maddesinde “Avansın yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması halinde, mahkemece, bu eksikliğin tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre verilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Somut olayda, mahkemece 20.09.2016 tarihli tensip tutanağı ile toplam 405,00 TL gider avansı ile bilirkişi ücretinin iki haftalık kesin süre içinde yatırılması, aksi halde davanın açılmamış sayılacağına karar verilmiş; verilen süre içerisinde karar gereğinin yerine getirilmediği gerekçesiyle de, dava şartı yokluğundan dava usulden reddedilmiştir. UYAP sorgulamasından, verilen süre içerisinde 26.09.2016 tarihinde gider avansının … 2 nolu mahkemeler veznesine yatırılmış olduğu görülmekte olup, mahkemece, UYAP sorgulaması yapılmaksızın, dosya fiziki muhtevası gözetilerek, yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekir.
SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile … 12.Tüketici Mahkemesi’nin 12.06.2017 tarih 2014/2123 Esas, 2017/364 Karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 14/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);