Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Hükümlü sanığın yokluğunda verilen karar, cezaevi aracılığla kendisine okunup anlatılması ve bu hususa ilişkin itiraz hakkı olduğunu belirtilerek tebliğ edilmesi gerekir aksi takdirde usulsüz tebliğ olur.

12. Hukuk Dairesi         2021/1459 E.  ,  2021/2310 K.

“İçtihat Metni”Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık …’in, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … 3. İcra Ceza Mahkemesinin 06/12/2018 tarihli ve 2018/1094 esas, 2018/1396 sayılı kararına karşı yapılan itirazın süre yönünden reddine ilişkin … 4. İcra Ceza Mahkemesinin 05/03/2019 tarihli ve 2019/36 değişik iş sayılı kararı aleyhine … Bakanlığı’nın 04/01/2021 gün ve 94660652-105-27-7283-2019-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 28/01/2021 gün ve KYB- 2021/5669 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
Benzer bir olayla ilgili olarak Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 26/06/2018 tarihli ve 2018/3227 esas, 2018/12651 karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 35. maddesinin 3. fıkrası gereğince serbest olmayan sanığa tebliğ edilen kararın kendisine okunup anlatılması gerektiği, somut olayda ise … 3. İcra Ceza Mahkemesince sanığın yokluğunda verilen 06/12/2018 tarihli kararın İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü aracılığı ile “gerekçeli kararı ve şikayet dilekçesini okumak/almak suretiyle” tebliğ edildiği, ancak anılan düzenleme uyarınca tebliğ edilen kararın sanığa okunup anlatıldığına ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 263/1. maddesi uyarınca hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek kanun yollarına başvurabileceği hususunun hatırlatıldığına dair bir bilginin yer almaması nedeniyle yapılan tebligatın geçerli sayılamayacağı ve bu nedenle sanık müdafiinin 28/02/2019 tarihli itiraz dilekçesi üzerine merciince işin esasına girerek bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde itirazın süre yönünden reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden … 4. İcra Ceza Mahkemesinin 05/03/2019 tarihli ve 2019/36 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-b maddesi uyarınca BOZULMASINA, 02/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);