Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İbranamedeki imza inkar edildiği takdirde, banka, seçim kurulu, tapu gibi kurum ve kuruluşlarda bulunan imza örnekleri getirtilerek ATK’da imza incelemesi yaptırılması gerekir.

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/12756

K. 2011/12919

T. 12.12.2011

DAVA : Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı sebeplerle davalılardan B.Ş. hakkındaki davanın feragat sebebiyle reddine, maddi tazminat davasının reddine 20.000.00 TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte diğer davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine dair hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi davalılardan M. Tesisler Teknik Bakım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Y.Y. vekilince istenilmesi ve de duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 12.4.2011 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmiştir. Duruşma günü davalılardan M. Tesisler Teknik Bakım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ve Y.Y. vekili Avukat K.K.C. geldi. Karşı taraf ile diğer davalı adına gelen olmadı. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan Avukatın sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakim tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan, sonra işin gereği konuşulup düşünüldü ve eksikliğin ikmali açısından geri çevrilmesine karar verilen dava dosyası yeniden Dairemize gelmiş ve 9.9.2011 tarihinde esasa kaydedilmiş olmakla dosya üzerinde yeniden inceleme sonucunda aşağıdaki karar tespit edildi.KARAR : Dava, 25.11.2002 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahibi annesinin maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.Mahkemece, davacının maddi zararı Sosyal Güvenlik Kurumu’nca bağlanan gelirin peşin sermaye değeri ile karşılandığından maddi tazminat isteminin reddi ile 20.000.00 TL manevi tazminatın davalı Meytek Şirketi ile davalı Y. Yücel´den alınmasına davalı B. Şen hakkında davadan feragat edildiğinden bu davalıya yönelik davanın feragat sebebiyle reddine karar verilmiştir.Dosyadaki bilgi ve belgelerden 15.3.2003 tarihli Sulh (ibra) sözleşmesinde ‘ölen sigortalının babası R.Y. ile annesi B.Y.’ye maddi ve manevi tazminat bedeli olarak 10.000.00 TL. ödenmesinin kararlaştırıldığı, 5.000.00 TL’nin ödendiği kalan 5.000.00 TL’nin 30.5.2003 tarihine kadar ödenmesi halinde maddi ve manevi tazminat davası açılmayacağının’ yazılı olduğu işveren M. Tesisler Teknik Bakım San. Tic. Ltd. Şti.ce baba R.Y. ile annesi B.Y. tarafından imzalandığı, ödemelerin Avukatları N.K. hesabına 15.5.2003 ve 30.5.2003 tarihli dekontlarla yapıldığı, Küçük-çekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2002/1051 Esas, 2005/502 Karar sayılı dava dosyasının 11.12.2003 tarihli celsesinde müdahil vekili olarak Avukat N.K.’nin 15.3.2003 tarihli Sulh Sözleşmesi’ndeki imzanın müvekkili B.Y. tarafından atılmadığı, eşi tarafından atıldığını ileri sürerek Sulh Sözleşmesi’nin B.Y.’yi bağlamayacağını bildirdiği anlaşılmaktadır.Hal böyle olunca, ibranamedeki imza inkar edildiğine göre davacı B.Y.’nin banka, seçim kurulu, tapu gibi kurum ve kuruluşlarda bulunan imza örnekleri getirtilerek ATK’da imza incelemesi yaptırılarak ibranamedeki imzanın davacı B.Y.’ye ait olduğu anlaşılırsa Yargıtay H.G.K.’nun 13.10.1999 gün ve 1999/21-684-818 Sayılı kararında açıklandığı üzere manevi tazminatın bölünmezliği ilkesine göre manevi tazminat isteminin reddine, eğer imzanın B.Y.’ye ait olmadığının anlaşılması halinde ise, davacı B.Y. yararına manevi tazminat taktir edilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.O halde, davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.SONUÇ :  Hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalıların manevi tazminatın miktarına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, davalılardan M. Tesisler Teknik Bakım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Y.Y. yararına takdir edilen 825.00 YTL duruşma Avukatlık parasının karşı tarafa yükletilme-sine, temyiz harcının istenmesi halinde temyiz eden davalı M. Tesisler Teknik Bakım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Y.Y.’ye iadesine 12.12.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

);