Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İcra mahkemesi, imzaya yönelik itirazı tanık dinleyerek sonuçlandırmaz.

12. Hukuk Dairesi         2015/32286 E.  ,  2016/11187 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu Kooperatif vekili icra mahkemesine başvurusunda, takibe dayanak senetteki imzanın müvekkili kooperetifi temsile yetkili kişilere ait olmadığını ileri sürerek, takibin durdurulmasını talep etmiş; mahkemece, senedin düzenlendiği tarihte borçlu kooperatifi temsile yetkili olan … ve …’ın senedi imzalandıklarını duruşmada kabul ettikleri gerekçesiyle takibin durdurulmasına karar verilmiştir.
İcra mahkemeleri şikâyet ve itirazları belli bir usule uyarak yargılayan ve objektif hukuk kurallarını şikayet ve itirazlara uygulamak suretiyle bunları takip hukuku bakımından kesin hükme bağlayan mahkemelerdir. Bu mahkemeler, takip hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözme görevini yerine getirirken dar (sınırlı) yetkili olduklarından imzaya yönelik itirazı tanık dinleyerek sonuçlandıramazlar.
Somut olayda, icra mahkemesine başvuru tarihi itibariyle borçlu …… Konut Yapı Koopereatifi’ni … ve … temsile yetkili olmadıklarından, adı geçenlerin imzaya ilişkin olarak kabul beyanları borçlu kooperatifi bağlamaz.
Mahkemece; İİK’nun 170. maddesi gereğince inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı gerekçeyle takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.04.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);