Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Markalar arasında karıştırılma ihtimaline yol açacak şekilde benzerlik olmasına ilişkin karar.

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2020/1002

K. 2020/5153

T. 18.11.2020

* YİDK KARARININ İPTALİ İLE MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ İSTEMİ ( Davacının Belirtilen Markaları ile Davalı Markası Arasında 36. Sınıftaki Finansal ve Parasal Hizmetler Dışındaki Diğer Mal ve Hizmetler Yönünden 556 Sayılı KHK Md. 8/1-b Uyarınca Karıştırılma İhtimaline Yol Açacak Ölçüde Benzerlik Olduğu – Başvuru Kapsamındaki Diğer Mal ve Hizmetler Yönünden Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerekirken Hatalı Gerekçeyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olmadığı )

* MARKALAR ARASINDA KARIŞTIRILMA İHTİMALİNE YOL AÇACAK ÖLÇÜDE BENZERLİK OLMASI ( “MONEY” İbaresinin Türkçe Karşılığının “PARA” Olması ve Bu Anlamın Herkesçe Bilinebilir Olması Nedeniyle Yalnızca 36. Sınıftaki Finansal ve Parasal Hizmetler Yönünden Kimsenin Tekeline Bırakılmayacak ve Ayırt Edicilik Düzeyi Çok Zayıf Bir İbare Olduğu ve Bu Sebeple Anılan Hizmetlerde Aynı İbareyi Başkalarının da Değişik Eklerle Tescil Ettirmeleri Mümkün ise de Başvuru Kapsamındaki Diğer Mal ve Hizmetler Yönünde Ayırt Ediciliğinin Bulunmadığının Söylenemeyeceği )

* İBARENİN ANLAMININ HERKESÇE BİLİNEBİLİR OLMASI ( Marka Başvurusuna İtiraz – Davacının “MONEY” Esas Unsurlu Markaları ile “MONEY SCHOOL” İbareli Davalı Markası Arasında 36. Sınıftaki Finansal ve Parasal Hizmetler Dışındaki Diğer Mal ve Hizmetler Yönünden Karıştırılma İhtimaline Yol Açacak Ölçüde Benzerlik Olduğu Kabul Edilerek Başvuru Kapsamındaki Diğer Mal ve Hizmetler Yönünden Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )

KHK-556/m.8/1-b

ÖZET : Dava, marka başvurusuna itiraz üzerine verilen YİDK kararının iptali ile markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

Davacının belirtilen markaları ile davalı markası arasında 36. sınıftaki “finansal ve parasal hizmetler” dışındaki diğer mal ve hizmetler yönünden 556 Sayılı KHK md. 8/1-b uyarınca karıştırılma ihtimaline yol açacak ölçüde benzerlik olduğu kabul edilerek, başvuru kapsamındaki diğer mal ve hizmetler yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, hatalı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi isabetli olmamış kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 14.02.2018 tarih ve 2017/235 E. – 2018/48 K. sayılı kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nce verilen 26.12.2019 tarih ve 2018/1735 E. – 2019/1346 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin “MONEY” esas unsurlu seri nitelikte çok sayıda tanınmış markalarının bulunduğunu, davalının “Money School” ibareli marka tescil başvurusunda bulunduğunu, müvekkilinin başvuruya iltibas, tanınmışlık ve kötüniyet vakıasına dayalı olarak itiraz ettiğini, itirazın nihaî olarak da YİDK tarafından 2017/M-3534 Sayılı kararla işaret ve markaların benzer olmaması gerekçesiyle reddedildiğini, kararın haksız olduğunu ileri sürerek Kurum kararının iptaline ve davalı adına tescil olunan markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini istemiştir.

Davalı … vekili, markalar arasında benzerlik ya da ilişkilendirilme ihtimalinin bulunmadığını, zira farklı tüketici kesimlerine hitap ettiklerini, davacının MONEY ibareli markasının ayırt ediciliğinin düşük olduğunu ve bir kişinin tekeline bırakılamayacağını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalı Türk Patent ve Marka Kurumu vekili, müvekkili kurum kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

İlk Derece Mahkemesince, başvuru konusu olan işaretin “Money School” şeklinde olduğu, Türkçe karşılığının “PARA OKULU” şeklinde bulunduğu, her iki tarafın markalarında “MONEY” ibarelerinin yer aldığı, “MONEY” kelimesinin Türkçe’deki anlamının Türkiye’de bulunan marka ve ürün algısı bakımından ortalama niteliklere sahip hemen herkes tarafından bilindiği, para ibaresinin, ticaret hayatında herkesin kullanımına açık, ayırt ediciliği bulunmayan, bir kimseye bağlanması olanaksız olduğu, davalıya ait başvuru konusu işaretin “MONEY” ve “SCHOOL” kelimeleri bir araya getirilerek oluşturulduğu, görsel, sescil ve anlamsal olarak bıraktığı umumi intiba bakımından bütün olarak ayırt ediciliği bulunduğu, karıştırmaya sebebiyet verebilecek derecede bir yakınlık bulunmadığı, davacı markalarının “MONEY” ibareleri itibariyle ayırt edicilik gücünün düşük seviyede olması sebebiyle bu iki işareti karıştıracak olan kişilerin ortalama tüketici olarak nazara alınmasının da olanaksız olduğu, tescilli bir marka ile iltibas yaratmayan işaretin marka tescil başvurusunda bulunmanın kötüniyet olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Karara karşı davacı vekilince istinaf isteminde bulunulmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesince, İlk Derece Mahkemesi ile aynı gerekçe ile davacı vekilinin istinaf isteminin esastan reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

1-) Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda aşağıdaki bendin kapsamı dışında bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından davacı vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir.

2-) Dava, marka başvurusuna itiraz üzerine verilen YİDK kararının iptali ile markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesince, “MONEY” ibaresinin herkesin kullanımına açık ve ayırt ediciliği bulunmayan bir işaret olarak değerlendirilerek davacının itiraza gerekçe “MONEY+şekil” unsurlu markaları ile davalı başvurusuna konu “MONEY SCHOOL” ibareli başvuru markası arasında karıştırılabilecek ölçüde benzerlik bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, Bölge Adliye Mahkemesince de aynı gerekçe ile davacı tarafın istinaf isteminin reddine karar verilmiştir. Ancak, her ne kadar “MONEY” ibaresinin Türkçe karşılığının “PARA” olması ve bu anlamın herkesçe bilinebilir olması nedeniyle yalnızca 36. sınıftaki “finansal ve parasal hizmetler” yönünden kimsenin tekeline bırakılmayacak ve ayırt edicilik düzeyi çok zayıf bir ibare olduğu ve bu sebeple anılan hizmetlerde aynı ibareyi başkalarının da değişik eklerle tescil ettirmeleri mümkün ise de, başvuru kapsamındaki diğer mal ve hizmetler yönünde ayırt ediciliğinin bulunmadığı söylenemez. Bu durumda mahkemece, davacının “MONEY” esas unsurlu markaları ile “MONEY SCHOOL” ibareli davalı markası arasında 36. sınıftaki “finansal ve parasal hizmetler” dışındaki diğer mal ve hizmetler yönünden 556 Sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi uyarınca karıştırılma ihtimaline yol açacak ölçüde benzerlik olduğu kabul edilerek, başvuru kapsamındaki diğer mal ve hizmetler yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hatalı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi isabetli olmamış ve bu nedenle kararın davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıdaki (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz isteminin kabulüyle İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULARAK KALDIRILMASINA, HMK’nın 373/1. maddesi uyarınca dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 18.11.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);