Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İflasın ertelenmesi davasında verilen tedbir kararı ile borçlu aleyhine yapılan önceki ve sonraki takipler durur.

12. Hukuk Dairesi         2015/8210 E.  ,  2015/15898 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından çeke dayalı başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte, borçlu şirket icra mahkemesine yaptığı başvuruda; iflas erteleme davasında verilen 11.12.2013 tarihli tedbir kararı nedeniyle tedbir tarihinden sonra konulan tüm ihtiyati hacizlerin, hacizlerin ve blokelerin kaldırılmasını icra müdürlüğünden talep etmelerine rağmen taleplerinin reddedildiğini ileri sürerek memur işlemini şikayet ettiği, mahkemece şikayetin kabulü ile 11.12.2013 tarihinden sonra konulan ihtiyati hacizlerde dahil tüm hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
Takip dosyası incelendiğinde; alacaklı tarafından, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 17.12.2013 tarih ve 2013/181 D.İş sayılı ihtiyati haciz kararına dayanılarak 23.12.2013 tarihinde takibe başlandığı, 20.12.2013, 24.12.2013, 30.12.2013 tarihlerinde borçlu şirket ile ilgili haciz yapılması konusunda alacaklının talebi bulunduğu, ödeme emrinin borçlu tarafa 31.12.2013 tarihinde tebliğ edildiği, … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2013/435 E. sayılı iflasın ertelenmesi davasında verilen 11.12.2013 tarihli ihtiyati tedbir kararı ile, İİK’nun 206. maddesinin 1. fıkrasında yazılı alacaklar hariç olmak üzere, 6183 sayılı Yasaya ilişkin icra takipleri de dahil olmak üzere davacı şirket hakkında yapılmış ya da yapılacak olan takiplerin ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına karar verildiği, tedbir kararında ihtiyati haciz kararlarının infazına dair hüküm bulunmadığı, ancak aynı mahkemece şikayet tarihinden sonra 05.06.2014 tarihinde verilen ara kararda “İİK’nun 206/1. maddesindeki alacaklar hariç olmak üzere, 11.12.2013 tarihinden sonra davacının menkul gayrimenkul hak ve alacakları üzerine konulan tüm hacizlerin (ihtiyati hacizler de dahil) tedbir kararına aykırı olduğuna” şeklinde karar verildiği anlaşılmıştır.
İİK.nun 179/b maddesi hükmü gereğince açılan iflasın ertelenmesi davası nedeniyle verilen tedbir kararı üzerine, borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere evvelce başlamış veya başlatılacak takipler durur.
Ancak, ihtiyati haciz bir icra takip işlemi olmayıp, asıl icra takip işlemine yardımcı olan, güvence sağlayan, yapılacak icra takibinden veya açılacak davadan önce ya da sonra uygulanan bir nevi tedbir işlemidir. İhtiyati haczin icra takip işlemi olmadığı hususu, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16.02.2000 gün ve 2000/12-49 Esas 2000/94 Karar sayılı ilâmında açıkça ifade edilmiştir. Bu nedenle ihtiyati tedbir kararında açıkça tedbirin ihtiyati hacizleri de kapsayacağı belirtilmediği sürece, icra takiplerinin durdurulması yönünde verilen tedbir kararı, ihtiyati haczin infazını engellemez.
Somut olayda, 11.12.2013 tarihli ihtiyati tedbir kararında, tedbirin açıkça ihtiyati hacizleri de kapsayacağı belirtilmediğine göre, ihtiyati haciz kararına dayalı olarak yapılan hacizlerde yasaya aykırılık bulunmadığı gibi, şikayet tarihinden sonra mahkemesince verilen 05.06.2014 tarihli ara karara dayalı, 11.12.2013 tarihinden sonra konulan tüm hacizlerin kaldırılması da doğru bulunmamıştır.
O halde, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
Öte yandan, istem; icra müdürlük işleminin iptaline ilişkin şikayet olduğu halde ve şikayet dilekçesinde ayrıca karşı taraftan yargılama gideri ile vekalet ücreti talep edilmemiş olmasına rağmen mahkemece borçlu yararına vekalet ücreti hükmedilmesi de doğru bulunmamıştır.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.06.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);