Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Trafik kazası nedeniyle SGK’ya karşı açılacak tedavi giderlerinin tazmini istemli davada iş mahkemesi görevlidir.

20. Hukuk Dairesi         2015/15353 E.  ,  2016/1683 K.
“İçtihat Metni”


İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İş Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat hukukuna ilişkin davada İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 50. Asliye Ticaret Mahkemesi ve İstanbul 20. İş Mahkemesince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, davacının trafik kazası sonucu yaptığı sağlık harcamalarının tazmini istemine ilişkindir.
İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesince, davalı araç maliki ve sigorta şirketinin tacir olduğu, uyuşmazlığın ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
İstanbul 50. Asliye Ticaret Mahkemesince, davalı sürücü, araç maliki ve zorunlu mali mesuliyet sigorta şirketi yönünden dosya tefrik edilerek, davalı … … …. yönünden … Sigortalar ve … … … Kanununda tanımlanan şekilde sigortalı olan davacının yaptığı sağlık harcamalarını kurumdan talep ettiği, bu durumda uyuşmazlığın anılan Kanundan kaynaklandığı, anılan Kanundan çıkan uyuşmazlıkların aynı Kanunun 101. maddesi gereğince İş Mahkemelerinde çözümlenmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
İstanbul 20. İş Mahkemesi tarafından ise, uyuşmazlığın zorunlu mali mesuliyet sigortasından kaynaklandığı gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1 ve 7/3. maddeleri uyarınca iş mahkemeleri, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan ve sigortalı ile … arasındaki davalara bakmakla da görevlidir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 101. maddesinde ise “bu kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili” ortaya çıkan uyuşmazlıkların, iş mahkemelerinde görüleceği belirtilmiştir.
Dava tarihinde yürürlükte bulunan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 6111 sayılı Kanunla değişik 98. maddesi, “Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın …tarafından karşılanır.” hükmünü içermektedir. Madde bu konuda açıklık içermese de, “sosyal güvencesi olmayan” kazazedelerin tedavi giderlerinin SGK tarafından, “kendi mevzuatına uygun” olarak karşılanacağı açıktır. Nitekim, daha sonra, söz konusu maddeye 6645 sayılı Kanun ile ilave yapılarak, bu husus daha açık vurgulanmış ve sağlık hizmet bedellerinin, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın “genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde” … … Kurumu tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. Bu nedenlerle, trafik kazası sonucu yapılan sağlık harcamalarının karşılanması prosedürü, doğrudan 5510 sayılı Kanunun ve buna göre çıkarılan yönetmeliklerin uygulanması ile ilgilidir.
Somut olaya gelince, davacının trafik kazası sonucu tedavi nedeniyle yaptığı sağlık harcamalarını 2918 sayılı Trafik Kanununun 98. maddesine istinaden, … sorumlu olduğu sağlık giderlerinin … tahsili istemiyle dava açmaktadır. Davacı ile davalı kurum arasında bir haksız fiil ilişkisi bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle, davalı kurumun sorumluluğu, kurum tarafından gerçekleştirilen bir haksız fiile dayalı bulunmayıp, 2918 sayılı Kanunun 98. madesi atfıyla, kazazedeye 5510 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak tedavi yardımı kapsamı ile ilgilidir. Bu haliyle dava, kapsamını 5510 sayılı Kanunun belirlediği sosyal güvenlik hukukunu ilgilendirmekte olup; uyuşmazlığın, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1 ve 7/3. maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 101. maddesi uyarınca, iş (sosyal güvenlik) mahkemesinde çözümlenmesi gerekmektedir.
Bu durumda uyuşmazlığın İstanbul 20. İş Mahkemesinde görülerek sonuçlandırılması gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince İstanbul 20. İş Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 15.02.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

);