Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İhalenin feshi istemi reddedilen şikayetçi aleyhine para cezasına hükmedilebilmesi için şikayetin esasa ilişkin nedenlerle reddi gerekir.

12. Hukuk Dairesi         2015/6208 E.  ,  2015/9758 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: İİK’nun 134/8. maddesinde; “İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur” düzenlemesi yer almaktadır. Yerleşik Yargıtay uygulamasına göre taşınmazın satış bedelinin, muhammen bedelinin üzerinde olması halinde, ihalede zarar unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekir.Somut olayda, 321.231 TL muhammen bedelli taşınmazın 330.000 TL’ye satıldığı ve dolayısıyla satış bedelinin, taşınmazın muhammen bedelinin üzerinde olduğu, kıymet takdir raporunun ise, borçlu şirketin ticaret sicil adresine Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, kıymet takdirine süresinde usulünce yapılmış bir şikayetin de bulunmadığı anlaşılmaktadır.O halde zarar unsuru gerçekleşmemiş olup, İİK.nun 134/8. maddesi gereğince şikayetçinin ihalenin feshini istemekte hukuki yararı bulunmadığından, mahkemece istemin bu nedenle reddi yerine, işin esasının incelenerek sonuca gidilmesi yerinde değil ise de, sonuçta istem reddedildiğinden ret kararı sonucu itibariyle doğru olup, bu nedenle sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak; İİK’nun 134/2. maddesinde; ihalenin feshi istemi reddedilen şikayetçi aleyhine para cezasına hükmedilebilmesi için, şikayetin esasa ilişkin nedenlerle reddi öngörüldüğünden, esasa girilmeksizin istemin reddi halinde mahkemece para cezasına hükmolunamayacağından, borçlu aleyhine para cezasına hükmedilmesi isabetsiz olup, mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile … İcra Hukuk Mahkemesi’nin 31.12.2014 tarih ve 2014/ 508 – 570 K. sayılı kararının para cezası ile ilgili “2” nolu bendinin tamamen silinerek karar metninden çıkarılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);