Yargıtay Kararı

İhtiyari dava arkadaşı her bir davacı lehine hükmedilen manevi tazminat için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilir.

İhtiyari dava arkadaşı her bir davacı lehine hükmedilen manevi tazminat için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilir.

17. Hukuk Dairesi         2016/16070 E.  ,  2019/9375 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm davacılar vekili, davalı … San. ve Tem. Hiz. Tic. A.Ş. vekili, davalı … vekili ve davalı …Ş.
vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, davacı … ve … annesi, davacı …’in kızı olan yaya … 26.12.2013 tarihinde davalı … sevk ve idaresindeki, davalı Belediye’ye ait çöp toplama aracının çarpması neticesinde murisin vefat ettiğini, çöp toplama işinin diğer davalı … Firması tarafından yapıldığını, sürücünün de … Firması çalışanı olduğunu, diğer davalı … şirketinin de aracın trafik sigortacısı olduğunu, davalı sürücünün kazanın meydana gelmesinde tam kusurlu olduğunu, murisin aylık kazancının 1720 TL olduğunu, davacıların meydana gelen ölüm nedeniyle destekten yoksun kaldığını ve büyük üzüntü yaşadıklarını beyanla, şimdilik davacı … ve … için 400,00’er TL, davacı … için 200,00 TL olmak üzere toplam 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının, 100,00 TL cenaze, yol ve sair maddi zararların tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen olay tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsiline, davacılar için 50.000,00’er TL manevi
tazminatın davalılar …, … Belediye Başkanlığı ve … San. Ve Temizlik. Hizm. Tic. A.Ş.’den müştereken ve müteselsilen olay tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı …Ş. vekili, davanın reddini savunmuştur.
Davalı … Belediye Başkanlığı vekili, aracın sürücüsünü belediye personeli olmayıp davalı- yüklenici … A.Ş.’nin işçisi olduğunu, davalı … firması ile gerçekleştirilen eser sözleşmesi nedeni ile müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini beyanla davanın reddini savunmuştur.
Davalı … vekili, davanın reddini savunmuştur.
Davalı … San. Ve Temizlik. Hizm. Tic. A.Ş. vekili, kusura itiraz ederek kazaya sebep olan ve işçisi Kemal’in kullanımındaki aracın 29.12.2011 tarihli 1 yıl süreli … Belediyesi sınırları içerisinde katı atık toplama ve taşıma işinin yapılmasına ilişkin sözleşme kapsamında diğer davalı … Belediye Başkanlığı tarafından müvekkili firmaya teslim edilmiş olan bu aracın malikinin … Belediye Başkanlığı olduğunu, müvekkili şirketin çalışma programı, konteynırların yerleşim yerlerinin davalı belediye tarafından belirlendiğini, davalı belediye tarafından dava konusu olayda çöp alımının gerçekleştirilmesi istenilen yerin trafik durumunun, araç manevra kabiliyetinin, araç manevra alanının hiç göz önüne alınmadan çöp atım yerini belirlediğini, dolayısıyla kazaya idarenin bu eyleminin sebebiyet verdiğini, müvekkil şirkete kusur isnat edilmesinin mümkün olmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece; iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davacı … tarafından açılan destek tazminatı davasının reddine, davacı … tarafından açılan destek tazminatı davasının reddine, davacı … tarafından açılan destek tazminatı davasının kabulüne, 19.227,51 TL destek tazminatının -davalı … Şirketi yönünden dava tarihi 03.10.2013’ten, diğer tüm davalılar yönünden olay tarihi 26.12.2012’den itibaren- işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen davalılardan alınarak davacı …’a verilmesine, 1.550,00 TL cenaze ile ilgili masrafların -davalı … Şirketi yönünden dava tarihi 03.10.2013’ten, diğer tüm davalılar yönünden olay tarihi 26.12.2012’den itibaren- işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen
davalılardan alınarak davacılar …, … ve …’a verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, davacılar tarafından davalılar … Belediye Başkanlığı, … Yapı San. ve Tem. Hiz. Tic. A.Ş. ile … hakkında açılan manevi tazminat davalarının ayrı ayrı kısmen kabulüne, 40.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi 26.12.2012’den itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen … Belediye Başkanlığı, … Yapı San. ve Tem. Hiz. Tic. A.Ş. ile …’ten tahsili ile davacı …’a verilmesine, adı geçen davacının fazlaya ilişkin manevi tazminat isteminin reddine, 20.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi 26.12.2012’den itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen … Belediye Başkanlığı, … Yapı San. ve Tem. Hiz. Tic. …ile …’ten tahsili ile davacı …’a verilmesine, adı geçen davacının fazlaya ilişkin manevi tazminat isteminin reddine, 20.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi 26.12.2012’den itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen … Belediye Başkanlığı, … Yapı San. ve Tem. Hiz. Tic. …ile …’ten tahsili ile davacı …’a verilmesine, adı geçen davacının fazlaya ilişkin manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili, davalı … San. ve Tem. Hiz. Tic. A.Ş. vekili, davalı … vekili ve davalı …Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekili, davalı … San. ve Tem. Hiz. Tic. A.Ş. vekili, davalı … vekilinin yerinde görülmeyen sair ve davalı …Ş. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nasafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K’nun 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği
hallerde hakimin hak ve nasafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.
Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, davacılar için takdir olunan manevi tazminatın bir miktar fazla olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
3-Mahkemece, davacıların tümü için kabul edilen manevi tazminatlar için davacılar yararına tek vekalet ücretine hükmedilmiştir. İhtiyari dava arkadaşı olan davacıların her birinin murislerinin ölümü nedeniyle ayrı ayrı manevi tazminat talebinde bulunmuş olması, her birinin davasının diğerinden bağımsız olması ve aralarında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunanların usul ekonomisi ilkesi dikkate alınarak birlikte dava açtıkları durumda da esasen birden fazla dava olduğu dikkate alınarak; her bir davacı yönünden lehine hükmedilen manevi tazminat miktarına göre ayrı ayrı vekalet ücreti verilmesi gerekirken yazılı şekilde tek vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekili, davalı … San. ve Tem. Hiz. Tic. A.Ş. vekili, davalı … vekilinin sair, davalı …Ş. vekilinin tüm temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı … San. ve Tem. Hiz. Tic. A.Ş. Vekili ve davalı … vekilinin temyiz itirazlarının, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 1.031,69 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı …Ş.’den alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılar ve davalılar … Yapı San. ve Tem. Hiz. Tic. A.Ş. ile Karşıyaka Belediyesi Başkanlığına geri verilmesine 15/10/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);