Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İİK’nun 133. maddesi gereği usulsüz tebligat durumunda ihalenin kaldırılmasına karar verilmez.

12. Hukuk Dairesi         2011/20837 E.  ,  2012/6111 K.

“İçtihat Metni”

Gaziosmanpaşa İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 06/06/2011
NUMARASI : 2011/729-2011/611

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
İpotekli taşınmazın ihalesi 12.04.2011 tarihinde yapılmış ve taşınmaz alacağa mahsuben alacaklı bankaya 135.600,00 TL bedelle satılmıştır. İhale bedeli üzerinden alınması gereken harç ve vergiler tahsil edilerek taşınmazın alacaklı banka adına tescilinin sağlanması için Arnavutköy Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmıştır. İcra müdürlüğünce; borçlunun talimat adresine yapılması gereken tebligatın, hataen borçlu ile hiç alakası olmayan bir adrese yapılmış olması nedeniyle ihalenin feshine karar verilmiştir.
İİK’nun 134/2. maddesi gereğince ihalenin feshini, yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler isteyebilir. İİK’nun 133. maddesinde ise, taşınmaz kendisine ihale olunan kimse, derhal veya verilen süre içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılır.
Somut olayda taşınmaz, alacağa mahsuben bankaya ihale edilmiş, harç ve vergiler ödenerek tescil için tapuya müzekkere yazılmıştır. İcra müdürü, ancak İİK’nun 133. maddesinde belirtilen koşulun gerçekleşmemesi halinde ihaleyi kaldırır. Bir başka anlatımla icra müdürünün ihaleyi kaldırma yetkisi 133. madde ile sınırlıdır. Bunun dışında borçluya yapılan tabligatın usulsüz olup olmadığını inceleme yetkisi yoktur. Satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmiş bulunması, ancak ilgilisi tarafından icra mahkemesine açılacak ihalenin feshi davasında incelenir. O halde mahkemece, şikayetin  kabulü yerine yazılı gerekçelerle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Alacaklının  temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05/03/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);