Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Muhtırada fazla alacak talep edildiği takdirde, muhtıranın düzeltilmesine karar verilmesi gerekir.

8. Hukuk Dairesi         2015/7608 E.  ,  2017/9536 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Şikayet


Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiş olup hükmün davacı-karşı davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Borçlu aleyhine başlatılan ilamlı takipte, 14.08.2014 tarihli muhtıra ve eki hesap tablosunun ilama aykırı olduğunu, taraflarınca ilama uygun olarak yapılan hesaba göre fazladan talep edilen 4259,00 TL yönünden muhtıranın iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece bilirkişi raporu doğrultusunda 29.05.2012 tarihli icra emrindeki 55509,51 TL toplam alacağın 3960,09 TL’lik kısmının iptaline ve takibin 51544,46 TL yönünden devamına karar verilmiştir. Hüküm taraf vekillerince ayrı ayrı temyiz edilmiştir.

İİK’nun 17/1. maddesinde “Şikayet, icra mahkemesince kabul edilirse şikayet olunan muamele ya bozulur yahut düzeltilir” hükmü yer almaktadır.
Somut olayda; borçlu aleyhine 29.05.2012 tarihinde başlatılan ilamlı takipte asıl alacak, ilam vekalet ücreti, yargılama gideri ve işlemiş faizleri olmak üzere toplam 55509,51 TL üzerinden icra emri düzenlendiği, 14.08.2014 tarihi itibariyle yapılan dosya hesabında takipte kesinleşen miktarla birlikte icra vekalet ücreti, takip sonrası işlemiş faiz ve masraflarla birlikte toplam borcun 74111,60 TL olarak tespit edildiği ve bu miktar üzerinden borçluya muhtıra gönderildiği, borçlunun anılan bu muhtıra ve eki dosya hesabını şikayet ettiği anlaşılmaktadır.
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda sadece kıdem ve ihbar tazminatı için 14.08.2014 tarihine kadar faiz hesabı yapılmıştır. İcra emrinde talep edilen ilam vekalet ücreti, yargılama gideri ve bunların işlemiş faizleri ile 14.08.2014 tarihi itibariyle icra takip masrafları hesaplanmamıştır. Mahkemece 14.08.2014 tarihli muhtıra ve eki dosya hesabı şikayet edilmiş olmasına rağmen takip tarihi itibariyle icra emrinin düzeltilmesine karar verilmesi doğru değildir.
O halde mahkemece yapılacak iş, icra emrinde talep edilen asıl alacak, ilam vekalet ücreti, yargılama gideri ve işlemiş faizleri ve takip masrafları da dikkate alınarak 14.08.2014 tarihi itibariyle dosya borcunun ilama uygun olarak belirlenmesi için bilirkişiden ek rapor alınarak muhtıradaki miktarın denetlenmesi, muhtırada fazla talep edildiğinin tespiti halinde ise muhtıranın düzeltilmesine karar verilmesinden ibarettir. Eksik incelemeye dayalı bilirkişi raporu ile takip tarihi itibariyle şikayetin sonuçlandırılması doğru olmamıştır.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme hükmünün yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre borçlu vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, taraflarca İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 21.06.2017 tarihinde karar verildi.

);