Yargıtay Kararı

İpotekli taşınmaz malikinin tapudaki adresine çıkartılan tebligat iade edilse bile tebliğ edilmiş sayılır.

İpotekli taşınmaz malikinin tapudaki adresine çıkartılan tebligat iade edilse bile tebliğ edilmiş sayılır.

8. Hukuk Dairesi         2013/24173 E.  ,  2014/16887 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Manavgat İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 09/07/2013
NUMARASI : 2013/144-2013/235

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Asıl borçlu ve malikler aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip başlatılmış, İpotekli taşınmaz maliki N. Ç., icra emri tebliği üzerine süresinde İcra Mahkemesi’ne başvurarak; kendisine malik olarak muacceliyet ihtarının tebliğ edilmediği ve kendisi yönünden borcun muaccel hale gelmediği, istenen kadar borç olmadığı, eşin rızası alınmadan ipoteğin kurulduğu, kefil olması nedeniyle önce asıl borçluya ait ipoteklerin paraya çevrilmesi gerektiğinden bahisle icranın geri bırakılmasını talep etmiştir.
Mahkemece, TMK 877. maddesi gereğince malike takipten önce çıkartılan muacceliyet ihtarının bila ikmal iade edilmesinden sonra yeniden çıkartılmadığı ve tebliğ adresininde malikin tapudaki adresi olmadığından, malik temerrüde düşürülmeden takip başlatılamayacağından, şikayetçi malik aleyhine başlatılan takibin iptaline karar verilmiştir.
Dosya kapsamından, ipotekli taşınmaz maliki N.. Ç..’e çıkarılan ihtarnamenin (ipotek senedinde yazılı) tapudaki ”G. mahallesi …. Sok No: … E 1/16 K.-Antalya” adresine gönderildiği, ancak muhatabın adreste tanınmadığından iade edildiği, yine bu adresin malikin Mernis adresi olduğu ve de icra emrinin de bu adreste tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.
İİK’ nun 148/a maddesi ve 150/ı maddesinin son cümlesine göre, ipotekli taşınmaz malikine, tapudaki adrese çıkarılmış olan ihtar tebligatı iade edilse bile tebliğ edilmiş sayılır.
Bu durumda, Mahkemece, şikayetçi ipotekli taşınmaz malikine muacceliyet ihtarı gönderilmeden aleyhine takip başlatıldığı yönündeki şikayetinin reddiyle, diğer itirazlarının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine, yazılı gerekçeyle icranın geri bırakılması yönünde hüküm kurulması isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine 24.09.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);