Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İş ilişkisinin devamı sırasında ve başka bir işte çalışma yasağına ilişkin kayıt bulunmakta ise de, davalı işverenle aynı konuda faaliyet göstermeyen başka bir işyerinde yarı zamanlı çalışılması haklı nedenle fesih konusu yapılamaz.

22. Hukuk Dairesi         2015/28515 E.  ,  2018/8066 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkette işini bitirdikten sonra mesai saati dışında dominos pizza isimli firmada, 22:00-24:00 saatleri arasında yarı zamanlı çalıştığını, davacının dominos pizzada çalışmasının davalı şirketteki çalışmalarını aksatmadığını, ancak davacının iş sözleşmesinin davalı tarafça haksız sona erdirildiğini, haksız fesih nedeni ile ödenmeyen kıdem ve ihbar tazminatını talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacı ile müvekkili şirket arasında akdedilen hizmet sözleşmesinin 16. maddesinde “bu sözleşmenin yürürlük süresi içinde işçi, doğrudan veya dolaylı olarak ve kendi işi dahil başka hiçbir işte ücretli veya ücretsiz çalışmamayı kabul beyan ve taahhüt eder” düzenlemesinin yer aldığını, davacının iş bu hükme açıkça aykırı hareket ederek müvekkil şirketi yanılttığını, davalıya karşı sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini, davacının bu eylemlerinden dolayı iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmasının hukuken mümkün olmadığını bu nedenle davanın reddini savunmuştur.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacı ile davalı şirket arasında yapılan hizmet sözleşmesinin 16. maddesinde “bu sözleşmenin yürürlük süresi içinde işçi doğrudan veya dolaylı olarak ve kendi işi dahil başka hiçbir işte ücretli veya ücretsiz çalışmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca işverenin işin görülmesi hakkını geçici veya sürekli olarak başka bir işverene devir hakkı olduğunu kabul eder.” şeklinde düzenlendiği, aynı hizmet sözleşmesinin 19. maddesinde ise “işçi, işbu sözleşmede yer alan taahhütlerinden birini dahi yerine getirmediği takdirde çalışma süresi deneme süresini geçmiş olsa da işverene iş akti fesih hakkını peşinen tanır.” şeklinde düzenlenmiştir. Davacının davalı … şirketi market işyerindeki işinin yanı sıra akşamları saat 22.00-24.00 arasında Dominos Pizza adlı işyerinde part-time şeklinde çalıştığı sabittir. Belirtilen sözleşme hükümleri dikkate alındığında davacının davalı işyerinin dışında başka bir işyerinde çalışma olanağının bulunmadığı, bu hususun sözleşmenin 16. maddesinde açıkça ortaya konulduğu, söz konusu taahhüde uyulmaması halinde sözleşmenin 19. maddesi uyarınca işverene açıkça fesih hakkının tanındığı, davalı işverenin bu kapsamda iş akdinin feshetmesini haklı nedene dayandığı dikkate alınarak yerinde görülmeyen davanın reddine karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
Taraflar arasında işverence yapılan feshin haklı nedene dayalı olup olmadığı uyuşmazlık konusudur.
Davacının davalı işyerinde mağaza sorumlu yardımcısı olarak görev yaptığı, davalı işyerindeki mesaisi bittikten sonra dava dışı Dominos Pizza isimli işyerinde yarı zamanlı olarak çalıştığı, Dominos Pizza’da çalışırken trafik kazası geçirdiği ve kaza sonucu iş göremezlik raporu aldığı, davacının davalı işvereni araması üzerine davalının olaydan haberdar olduğu ve davacının iş sözleşmesinin İş Kanunu’nun 25/II-e maddesi gereğince haklı nedenle feshedildiği anlaşılmıştır.
Davacının iş sözleşmesinde, iş sözleşmesi devam ederken başka bir işte çalışma yasağına ilişkin kayıt bulunmakta ise de, davalı işverenle aynı konuda faaliyet göstermeyen başka bir işyerinde yarı zamanlı olarak gerçekleşen ek çalışmanın bu yasak kapsamında düşünülmesi somut olay açısından mümkün görünmemektedir. Davacının asıl iş ilişkisindeki iş görme edimini ifa yeteneğinde olumsuzluk meydana geldiği de işverence iddia ve ispat edilmiş değildir. Hal böyle olunca davacının mesai saatleri dışında yaptığı ek iş sırasında geçirdiği iş kazası sonucu istirahatli olması haklı bir mazeret teşkil ettiğinden, işverence yapılan feshin haklı nedene dayanmadığı kabul edilmelidir. Davacı tarafça talep edilen kıdem ve ihbar tazminatlarının hüküm altına alınması gerekirken mahkemece yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde taleplerin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);