Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçiye verilen bilgisayar içerisinde bulunması gereken programın silinmiş olması hususu doğruluk ve bağlılığa uymadığından haklı nedenle fesih sebebidir.

9. Hukuk Dairesi         2016/9086 E.  ,  2017/6465 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm duruşmalı olarak süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; işin mahiyeti itibarıyla duruşma isteminin reddine, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verilmiş olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; davacının davalı şirket nezdinde 12.09.2012 tarihinden itibaren Dijital Medya Müdürü olarak çalışmaya başladığını ve iş sözleşmesinin İstanbul 13. Noterliği’nin 10.03.2014 tarihli İhtarnamesi ile haksız olarak fesih edildiğini iddia ederek, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine, dava süresine ilişkin dört aylık ücret ve davacının işe alınmaması halinde 4-8 aylık ücret tutarında tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının şirkette dijital medya müdürü olarak çalıştığını, davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini, davacının 10.02.2014 – 11.03.2014 tarihleri arasında bir ay ve 12.03.2014 – 16.03.2014 tarihleri arasında 5 gün rahatsızlığı nedeniyle rapor aldığını, bu tarihlerin yaklaşan seçimler nedeniyle dijital ekranların en yoğun olduğu günlere denk geldiğini, davacının 5 hafta işe gelemeyecek olmasının iş programlarının aksamasına ve işgücü planlamasının değişimine neden olacağını, bu durumda işyerinde bir takım olumsuzlukların ortaya çıkaracağını, bunları bertaraf etmek amacıyla davacıdan bütün işin yürütüldüğü ve davacıya verilen dizüstü bilgisayarda bulunan rezervasyon programı CRM’ye ait kodların talep edildiğini, CRM adlı programa ve scriptlere ait bütün kodların dijital medya müdürü olması nedeniyle davacıda bulunduğunu, sene içindeki en yoğun günlerini yaşayacak olan şirketin rezervasyon programı CRM’de meydana gelebilecek hata, arıza, aksaklık ve revizyon gibi durumlarda müdahale edebilmek için davacıdan dîzüstü bilgisayarın geçici süre ile istediğini, davacının kendisine zimmetli olan bilgisayarı 11.02.2014 tarihinde Şirket çalışanına teslim ettiğini ancak içerisindeki tüm program, script ve kodların wipefile teslim edilmeden birkaç saat önce defalarca kasten silindiğinin tespit edildiğini, bu durumun bilgisayar üzerinde yapılacak bilirkişi incelemesi ile tespit edilebileceğini, bunun üzerine şirket çalışanları tarafından davacıya elektronik postalar gönderildiğini ve program, script ve kodların kendisinden defalarca talep edildiğini, davacının önce kendisinde bir bilgi bulunmadığını iddia etmişse de şirketin yaşadığı 9 günlük mağduriyetten sonra davacının kendi şahsi bilgisayarına kaydettiği bu bilgileri şirkete 20.02.2014 tarihinde taşınabilir bir bellek içinde teslim ettiğini, davalı şirketin bu sürede CRL rezervasyon programı üzerinde hiçbir onarım ve rezervasyon yapamadığını, ve mağdur olduğunu, davacının hasta olduğu ve işe gelemeyeceği bu bilgileri kasten sildiğini, davacının iş sözleşmesinin gizlilik başlıklı 8/b ve c maddesine aykırı bir şekilde davranarak şirkete ait program ve bilgileri izinsiz ve haksız olarak şahsi bilgisayarına kopyaladığını, davacının bu eylemi şirkete zarar vermek ve kendisine bu bilgilerle menfaat sağlamak için yaptığını, kendisinden bu konuda savunma istendiğini, ancak savunma vermediğini, iş sözleşmesinin bu nedenlerle feshedildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda bilgisayardan kayıt silme işlemi yapıldığının belirgin olduğu, ancak bu durum daha sonra telafi edildiği ve programın çalıştırıldığı, bu durumda iş akdinin fesih sebebi olarak ileri sürülen program silinmesi olayı telafi edilmiş olduğundan fesih ölçüsüz kabul edilmiş; bunun yanında iş akdinin bu olay öncesinde davacının raporlu olduğu dönemde bilgisayar, telefon, arabanın geri alınması ve e-mail hesabının kapatılması gibi fiili eylemlerle sürdürülmeyeceği yönünde işveren iradesinin ortaya konulduğu hususunun da tespit edildiği, işe geç gelme olgusunun da davalı işveren tarafından somut olarak ispat edilmediği gerekçeleriyle de iş aktinin feshinin isabetsiz olduğu kanaatine varılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davalı işyerinde dijital medya müdürü unvanı ile çalışırken bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle istirahat raporu alıp evinde dinlenmekte olan davacı işçinin uhdesinde olan şirket bilgisayarında bulunan bir programa iş gereği ihtiyaç duyulması üzerine davacı ile irtibata geçilip şirkete ait bilgisayarın iadesinin istenildiği, davacının bilgisayarı teslimi sonrasında yapılan kontrolde, ihtiyaç duyulan programın bilgisayarda olmadığının tespit edildiği, programın teslim öncesinde silindiğinin anlaşıldığı, anılan programın bilgisayar tesliminden yaklaşık 9 gün sonra USB bellek içerisinde teslim edildiği, yaşanılan bu olaylar nedeniyle davalı işverenin davacı işçinin iş akdini feshinde gerçekleşen olayın doğruluk ve bağlılığa uymadığının açık olması karşısında feshin haklı olduğu, anlaşıldığından işe iade davasının reddi yerine kabulünün yerinde olmadığı anlaşılmakla, kararın bozulması gerekmiştir.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Davanın REDDİNE,
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 700,00 TL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.980,00 TL. ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak 13.04.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

);