Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin sık sık rapor alması nedeni ile önceden hazırlanan uçuş programlarının aksayacağı, iş gücü planlamasının değişeceği açık olduğundan bu durum geçerli nedenle fesih sebebidir.

9. Hukuk Dairesi         2014/27836 E.  ,  2014/40555 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 20. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 23/06/2014
NUMARASI : 2013/720-2014/269

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili davacının davalı şirkette 26.10.2004 tarihinden itibaren, iş akdinin haksız olarak feshedildiği 09.01.2013 tarihine kadar, kabin amiri olarak çalıştığını, davalı şirketin iş akdini 09.01.2013 tarihinde haklı ve geçerli bir nedene dayanmadan feshettiğini, davacı işçinin sürekli rapor alarak devamsızlık yaptığı ve bunun uçuş programlarının aksamasına, iş gücü planlamasının olumsuz etkilenmesine sebep olduğunun fesih gerekçesi olarak bildirildiğini, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, davacı işçiye kıyasla daha uzun sürelerle rapor alanların bulunduğunu, ancak bunların iş akdinin feshedilmediğini, eşitlik ilkesine aykırı davranıldığını, toplu iş sözleşmesinin işten çıkarma cezasının disiplin kurulu kararı ile verileceğine ilişkin 26. maddesinin ihlal edildiğini, feshin son çare olduğu ilkesinin ihlal edildiğini beyan ederek feshin iptaline, davacı işçinin işe iade edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; sözleşmeli kabin memuru olarak çalışan davacı işçinin iş akdinin, davalı şirketin İcra Komitesi’nin 1400 sayılı ve 27.12.2012 tarihli kararı ile, kıdem -ihbar tazminatı ve tüm işçilik haklan ödenerek feshedildiğini, davacı işçiden, görevini savsaması, gereken dikkati göstermemesi, sık sık viziteye çıkması ve rapor kullanmayı alışkanlık haline getirmesi, planlı boş sefer günlerinin önüne veya arkasına denk gelecek biçimde kısa veya uzun süreli raporlar alması sebebiyle bir çok defa savunmasının istendiğini, davacının sık sık kısa süreli rapor almayı alışkanlık haline getirdiğini, 2009,2010,2011 ve 2012 yıllarında sık aralıklarla kısa süreli raporlar kullandığını, bu durumun işi aksattığını, iş arkadaşlarının çalışmasını olumsuz etkilediğini, davacının iş akdinin belirlenen objektif ve geçerli sebeplerle feshedildiğini, dilekçesinin ekinde sunduğu Yargıtay kararlarının da THY kabini ve kokpit görevlilerinin sık sık rapor almalarının iş akdinin feshinde geçerli sebep teşkil edeceği doğrultusunda olduğunu beyan ederek davanın reddine karar vermesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18.maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu geçerli sebepler İş Kanunu’nun 25.maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işçinin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir.
İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde fesih için geçerli sebep olabilirler. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul edilmelidir.
İş Kanunu’nun gerekçesinde hangi hallerin işçinin yetersizliği nedeniyle geçerli fesih hakkı bahşedeceği örnek kabilinden sayılmış olup bunlardan biri de sık sık hastalanarak rapor almadır. Sık sık rapor alma halinde, işveren aralıklı da olsa işçinin iş görme ediminden faydalanamayacaktır. Sık sık hastalanan ve rapor alan işçinin, bu nedenle devamsızlığının işyerinde olumsuzluklara yol açacağı açık bir olgudur. İş Kanunu’nun gerekçesinde sık sık hastalanmanın yeterlilikten kaynaklanan neden olarak örnek kabilinden sayılması, işyerinde olumsuzluklara yol açtığının kabul edilmesindendir.
Somut olayda kabin amiri olarak çalışan davacının iş sözleşmesi görev yaptığı süre içerisinde geç gelmesi, devamsızlık yapması, sık rapor alması bunu alışkanlık haline getirerek işyerinde uçuş operasyonunun aksamasına, arkadaşlarının uçuş programlarında değişiklik yapılmasına neden olduğu gerekçesiyle feshedilmiştir.
Dosya içeriğine göre uçucu personel olan ve Toplu İş Sözleşme hükümleri uyarında 4857 sayılı İş Kanunu’nun iş güvencesi hükümlerinden yararlanan davacı işçinin her yıl rapor aldığı ve 2012 yılında bir çok kez rahatsızlığı nedeni ile aralıklı da olsa rapor aldığı anlaşılmaktadır. Davacının sık sık rapor alması nedeni ile önceden hazırlanan uçuş programlarının aksayacağı, iş gücü planlamasının değişeceği açıktır. Davacının sık sık rapor alması işyerinde olumsuzluklara yol açmış ve iş ilişkisinin işveren açısından çekilmez hale getirmiştir. İşverenin feshi, davacının yeterliliğinden kaynaklanan geçerli nedene dayandığından, davanın reddi gerekir.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Davanın REDDİNE,
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 436.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak 29.12.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

);