Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin amiri hakkında adi herif şeklinde mesaj atması işveren açısından haklı nedenle fesih sebebidir.

9. Hukuk Dairesi         2013/9170 E.  ,  2015/2259 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ

DAVA :Davacı, kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


A)Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalıya ait işyerinde 11.01.2001 tarihinden 21.05.2012 tarihine kadar çalıştığını, 19.05.2012 tarihinde evlendiğini ve iş akdini bu nedenle feshettiğini, 21.05.2012 tarihli ihtarname keşide ettiklerini, çoğu yıllık izinlerinin kullandırılmadığını, yaklaşık 120 günlük izin alacağının bulunduğunu iddia ederek, kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı işverenin davacının iş akdini haklı neden olmaksızın feshettiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili yasal süresi içinde temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Dosyadaki bilgi ve belgeler, davacının iş yerindeki tahkikat sırasında verdiği savunma içeriği, davalı tanığı …’nun duruşmadaki anlatımlarından davacının davalı iş yerindeki özel telefon görüşmelerinin fazlalığı ve 08.05.2011 tarihli faturayı KDV’siz kesmesi üzerine müdürü olarak görev yapan …’nun kendisini uyardığı ve bunun üzerine davacının …’nu kastederek “ adi herif beni telefon yüzünden uyardı” şeklinde hazırladığı mesajı …’nun telefonuna gönderdiği, davacının “ adi herif” olarak nitelediği kişinin … olup, bu mesajın başkasına gönderilmek istense dahi davacının müdürü konumunda bulunan kişiyi adi herif olarak nitelemesinin “ işçinin işverenin başka işçisine sataşması” olduğu, bu durumun davalı işverene haklı fesih imkanı verdiği, davalı işverenin haklı fesih nedenini öğrendiği tarihten itibaren 6 iş günü içerisinde fesih hakkını kullandığı anlaşılmakla, haklı fesih nedeni ile davacının kıdem tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 26.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);