Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin başka bir iş arkadaşına ağır şaka yaparak psikolojisinin bozulmasına sebebiyet vermesi ve bu tür şakalarına devam etmesi işveren açısından haklı nedenle fesih sebebidir.

22. Hukuk Dairesi         2013/10226 E.  ,  2014/11913 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İzmir 9. İş Mahkemesi
TARİHİ : 06/12/2012
NUMARASI : 2012/322-2012/650

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı bir sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davacının diğer erkek çalışana bayan bir çalışanın soyunma odasında bulunduğu sırada odanın duvarına sert bir cisimle vurması talimatını verdiği, bunun üzerine gürültülü bir şekilde duvara vurulması sonucu bayan çalışanın korktuğu ve psikolojisinin bozulduğu, daha önce de bu tarz uygunsuz davranışlarda bulunduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle iş sözleşmesinin feshedildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda, feshe konu eylemin haklı sebep oluşturacak ağırlıkta olmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Taraflar arasında iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedilip feshedilmediği uyuşmazlık konusudur.
Somut olayda, davacının bayan bir arkadaşına ağır bir şaka yaparak onun psikolojisinin bozulmasına sebebiyet verdiği, sözkonusu bayanının işverene verdiği şikayet dilekçesinde daha önce de sessizce arkasından gelerek kulağına üflemek gibi uygunsuz davranışlarda bulunduğunu belirtmesi karşısında davacının süregelen ve tekrarlanan davranışları işveren açısından haklı sebeple fesih için yeterli ağırlıkta olduğunun kabulü gerekmektedir. Hal böyle olunca, mahkemece işverenin iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının reddi gerekirken kabulü isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde ilgiliye iadesine, 08.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);