Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin mendile özel telefonunu yazarak bunu bayan müşteriye vermesi İş Kanunu 25/2-e maddesinde tanımlanan doğruluk ve bağlılığa uymayan davranıştır.

9. Hukuk Dairesi 2007/27349 E., 2008/33425 K.

HAKLI FESİH

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

4857 S. İŞ KANUNU [ Madde 25 ]

“İçtihat Metni”

Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, izin, bayram tatili, hafta tatili, fazla mesai, ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S.Betin tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

1) Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2)Davacı iş aktinin işveren tarafından haksız olarak sona erdirildiğini ileri sürerek kıdem tazminatı,ihbar tazminatı,ücret alacağı,fazla mesai ücreti,bayram tatili ücreti,hafta tatili ücreti ile yıllık izin ücreti isteklerinde bulunmuştur.

Davalı, davacının garson olarak çalıştığı işyerinde 28.2.2004 tarihinde servis hizmetini yürütürken bir bayan müşteriye karşı yakışıksız tekliflerde bulunduğunu ,bu durumun şefe bildirilmesi üzerine şefin de savunmasını istemesi üzerine iş yerinden ayrılarak bir daha işyerine uğramadığını ,bunun üzerine haklı fesih ihtarında bulunduklarını belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece ‘‘davacının 14.3.2003 tarihinde davalı işyerinde çalışmaya başladığı ,garson olarak çalıştığı ,işyerine gelen müşteriye şirkete ait kartviziti verdiği, bu hususun işveren tarafından öğrenildiği bu nedenle 1.3.2004 tarihinde davacının iş aktinin fesih edildiği dinlenen davacı tanığı ve davalı tanık beyanlarından anlaşılmakla tüm dosya kapsamı itibariyle davacının söz konusu kartviziti ne amaçla verdiği anlaşılamamış olup, müşteriyi taciz amacıyla verdiği hususu işveren tarafında işpatlanamadığından ,davacının bu şekilde iş aktinin fesih edilmesinin haklı nedenle fesih sayılamayacağı ancak geçerli nedenle fesih kapsamı içinde değerlendirilebileceği ‘ gerekçesi ile isteklerinin kısmen kabulüne, karar verilmiştir.

Karar taraflarca temyiz edilmiştir.

Taraflarca dosyaya sunulan deliller; iş yeri kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi raporu vs.dir. Belirtilen deliller birlikte değerlendirildiğinde; İş Kanununun 25/2-e maddesinde ‘

‘işçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarının ‘ haklı fesih sebeplerinden sayılmıştır. Somut olayda ise, mendile özel telefonunu yazarak bunu bayan müşteriye vermesi İş Kanunu 25/2-e maddesinde tanımlanan doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlardandır. Ayrıca davacının yaptığı devamsızlık da İş Kanununun 25/ 2-g maddesi uyarınca bir başka haklı fesih nedenidir. Davacının ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozma nedenidir.

Davacının temyiz itirazına gelince , davacının diğer istekleri hakkında, davalı işyerinde işyeri devri, hizmet akti devri ,birlikte istihdam ve organik bağ hususları araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi de bir başka bozma nedenidir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);