Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin, çalışan arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını kendi cep telefonu ile gizlice kayıt etmesi eylemi işveren açısından haklı nedenle fesih sebebidir.

9. Hukuk Dairesi         2016/17077 E.  ,  2020/5997 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin davalıya ait işyerinde işçi olarak çalışırken haklı bir neden olmaksızın işten çıkarıldığını, son maaşının net 1.000,00 TL olduğunu iddia ederek; kıdem ve ihbar tazminatları, son aya ait ücret, fazla mesai ile ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının iş akdinin haklı nedenle sona erdirildiğini, davacının herhangi bir alacağının bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacının iş akdinin davalı işveren tarafından 12/12/2013 tarihinde haberdar olunan iş arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını kendi cep telefonu ile gizlice kayıt etmesi eylemi nedeniyle feshedildiği, fesih öncesi 14/12/2013 tarihinde davacı işçiden yazılı savunma talep edildiği ancak davacı işçinin savunma yapmadığı, iş akdinin 18/12/2013 tarihinde 6 iş günlük hak düşürücü süre içinde feshedildiği, çalışma arkadaşlarının özel hayatına doğrudan müdahale ve şikayete konu edilmesi halinde suç teşkil eden feshe konu eylemin haklı fesih ağırlığında olduğu, mahkemenin eylemin sübutunu kabul ile birlikte bu durumun ancak geçerli feshe konu edilebileceği şeklindeki kabulünün ise yerinde olmadığı, dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.
Sonuç itibariyle davalı işveren fesihte haklı olduğu için davacının kıdem ve ihbar tazminatları taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);