Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin diğer işçileri örgütleyerek amirine karşı gelmesi olayın devamında amirine hakaret ve küfür emesi ve dışarıda yakalaması halinde neler yapacağı beyanı etmesi işverence haklı nedenle fesihtir.

22. Hukuk Dairesi         2013/2152 E.  ,  2014/1491 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Giresun 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 04/12/2012
NUMARASI : 2012/244-2012/613

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı işveren tarafından haksız çıkarıldığını ileri sürerek kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma, ücreti ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı, davacının diğer çalışana sataştığını, ürün kolilerini tekmelediğini ileri sürerek feshin haklı olduğunu alacak isteklerinin yerinde olmadığını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece bilirkişi raporundaki hesaplamalar göre davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı tekstil işyerinde 06.07.20120 tarihinden beri çalışırken 20.04.2012 tarihli fesih bildirimi ile bölüm sorumlusunun işyerinden ayrılmaması mesainin devam ettiği uyarısına karşı diğer işçileri örgütleyerek amirine karşı geldiği olayın devamında amirine hakaret ve küfür ettiği, dışarıda yakalaması halinde neler yapacağı tazminatını alması halinde ona göstereceğini beyan ettiği içinde ürün bulunan kutuları tekmelediği gerekçeleri ile iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır. Fesih gerekçesi yapılan olaylarla ilgili dinlenen davacı tanıklarının görgüye dayalı bilgilerinin bulunmadığı, davalı tanığı M.. D.. ise davacının amirini “..sana göstereceğin.” “sana olan hesabım bitmedi” dediğini duyduğunu beyan etmiş olmasına ve diğer tanıklarında işyerinde davacının tartıştığı yönündeki tüm bilgiler değerlendirilediğinde davacının amirine sataştığı ve işveren feshinin haklı olduğu anlaşılmakla kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddine karar verilmesi gerekir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);