Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin bildirdiği adrese işe başlaması için ihtarname gönderdiği ve bu adresin hatalı olduğu anlaşıldığına göre, tebligatın yapılamamasının sorumluluğu işverene yüklenemeyecektir. Tazminatların reddi gerekir.

9. Hukuk Dairesi         2016/276 E.  ,  2019/9234 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili özetle; müvekkilinin 21/09/2007 tarihinden 19/03/2009 tarihine kadar davalı şirkette kurye olarak çalıştığını müvekkilinin iş akdinin haksız ve mesnetsiz olarak sona erdirildiğini, buna istinaden … l.İş Mahkemesinin 2009/295 – 2012/806 E-K sayılı dosyasında feshin geçersizliği ile işe iadesine yönelik dava açtıklarını, davanın müvekkil lehine kabulüne karar verildiğini, kararının onanarak kesinleştiğini, müvekkilinin işe iade alınması için gönderilen ihtarnamenin davalı şirkete 17/06/2013 tarihinde tebliğ edildiğini, ancak müvekkilinin işe başlamaya davet edilmediğini, müvekkilinin en son 730-TL net maaş ve buna ek olarak 100-TL yol için ek ödeme aldığını iddia ederek; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe başlatmama tazminatı, boşta geçen süre ücreti alacağı ve yıllık izin ücreti alacaklarının faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili özetle; davacının … şubesinde kurye olarak çalıştığını, iş akdinin İş Kanunun 25/ll-h hükümlerine uygun olarak 19/03/2009 tarihinde müvekkili şirket tarafından feshedildiğini, davacının kendisine teslim edilen kargoları usulüne uygun olarak teslim etmek yerine posta kutularına bıraktığını ve daha sonra teslim-teyit nüshalarını gerçek dışı bilgilerle dolduğunun tespit edildiğini ve bu hususun tutanak altına alındığını, davacıya görevi gereği yapması gereken işinin hatırlatıldığını ancak davacı tarafından uygulanmadığını, işe başlama talebinin kendilerine tebliğ edildiğini ve kendilerinin de … 41.Noterliğince 08/07/2013 tarih ve 22784 yevmiye numarası ile “işe davet yazısı” gönderildiğini, ancak davacının kendilerine mazeret bildirmediği ve işe başlamadığını, davacının işe başlama konusunda samimi olmadığını, kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş akdinin 1475 sayılı İş Kanunun 14.maddesinde sayılı hallerden biri nedeni ile sona ermesi gerektiğini ayrıca davacının yıllık ücretli izin alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, davalı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Somut uyuşmazlıkta; davacı kesinleşen işe iade davası sonrasında yasal süresinde davalı işverene işe başlatılması için noterden 14/06/2013 tarihli ihtarnameyi göndererek başvuru yapmış, bu başvurusunda adresini “… Sk 54/7 K.çekmece/…” olarak belirtmiştir.
Davalıda yine yasal süre içerisinde noterden bildirilen yukarıdaki adrese gönderdiği cevabi ihtarname ile davacının işe başlamasını talep etmiştir. Ancak davalının gönderdiği 08/07/2013 tarihli noter ihtarnamesi, “adres olarak gösterilen sokakta belirtilen binanın bulunmadığı” şerhiyle iade edilmiş, sonuç itibariyle davacıya tebligat yapılamamıştır.
Yasal sürenin dolması ile, davacı işçi yasal sürede işe başlatılmadığından bahisle iş bu davayı açmıştır.
Davalının davacı işçinin bildirdiği adrese işe başlaması için ihtarname gönderdiği ve bu adresin hatalı olduğu anlaşıldığına göre, tebligatın yapılamamasının sorumluluğu davalıya yüklenemeyecektir. Açıklanan nedenle boşta geçen süre ücreti ile işe başlatmama tazminatı talebinin reddi gerekirken, kabulü hatalıdır.
F)Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.04.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);