Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin eylemin şüphe uyandırması işveren ile işçi arasındaki güven duygusunun zedelenmesine yol açtığından bu durumda yapılacak fesih geçerli nedenle fesihtir.

9. Hukuk Dairesi         2015/18350 E.  ,  2015/27822 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ
DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin 18/04/2011 yılından iş akdimin işverence feshedildiği 03/01/2014 tarihine kadar kesintisiz olarak davalıya ait …. içerisinde bulunan spor salonunda “spor eğitmeni” olarak çalışmış olduğunu, davacının iş sözleşmesinin davalı şirkete ait spor salonuna kayıtlı …. isimli üyeye mesai saatleri dışında ve spor salonu dışında başka bir yerde özel ders verdiğini, ve verdiği özel derse ilişkin görüntüleri üyesi olduğu sosyal medyaya paylaştığını iddia edildiğini, sadakat ve rekabet etmeme borcuna aykırı davrandığı gerekçesi ile iş akdinin İş Kanunu’nun 25/II-e maddesi gereği kıdem ve ihbar tazminatı ödemeden feshedildiğini, ancak davacının davalı şirketin güvenini sarsacak herhangi bir eylemde bulunmadığını beyan ederek feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iade kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; müvekkil şirket nezdinde spor salonunda spor eğitmeni olarak görev yaparken işverenine olan sadakat ve rekabet etmeme borçlarına aykırı davranarak kulüp üyesine dışarıda özel ders verdiğini, davacının iş akdinin haklı nedene dayalı olarak sona erdiğini, belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece tek bir fotoğrafın davacının kulüp eski – yeni üyelerine dışarıda özel ders verdiğini ispatlamaya yeterli olmadığı, taahhütnamede davacının başka yerde çalışamayacağı hususunun bulunmadığı, sınırlamanın eski-yeni üyelere hasredildiği, davacının fotoğraftaki halinin davalı şirket üyesi olmayan kişilere ders vermesi sırasında o işyerine de devam ettiğini beyan eden …. ile olan enstanteyi paylaşmaktan ibare olabileceği, feshin haklı nedenle yapıldığının ispatlanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Somut olayda davalı işverenlikte spor eğitmeni olarak görev yapan davacının iş sözleşmesi 18.01.2013 tarihli taahhütnameye aykırı olarak şekilde kulüp üyesine dışarıda özel ders verdiği bu konudaki fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı, bunun şirket ile haksız rekabet teşkil ettiği, doğruluk ve bağlılığa aykırı davranışta bulunduğu gerekçesiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e maddesi uyarınca feshedilmiştir. Davacı savunmasında bir üyesi için başka bir yere ders vermeye gittiğinde kulüp üyesi ile karşılaştığını ancak ona ders vermediğini, onun ricası üzerine bir fotoğraf çektirdiğini, suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir. Davacı 18.01.2013 tarihinde eski ve yeni kulüp üyelerine dışarıda ders vermeyeceği taahhüdünde bulunmuştur. Davacının paylaştığı fotoğrafta kulüp üyesi olduğu beyan edilen kişi oturur vaziyette ağırlık kaldırırken davacı onun başında ayakta ona bakmaktadır. Davacı tanıkları ve davalı tanıkların anlatımlarından adı geçen üyenin 2013 Eylül ayından sonra dışarıdan özel ders alarak davalının işlettiği spor tesisine gelmediği anlaşılmaktadır. Davacının paylaştığı fotoğraf da dikkate alındığında, davalı işverenliğin davacının dışarıda bu üyeye ders verdiği konusunda şüphe uyandırdığı açık olup, davacının davranışlarının güven ilişkisini zedelediği, bu nedenle davalıdan davacıyla çalışma ilişkisini devam ettirmesinin beklenemeyeceği, feshin geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi bozma nedenidir.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Davanın REDDİNE,
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 100.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak 07/10/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

);