Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşveren tarafından verilen eğitim bedellerinin ödeneceğinin işçi tarafından kabul edilmesi durumunda işveren bu masrafları ispat etmek zorundadır.

9. Hukuk Dairesi         2013/5494 E.  ,  2014/37973 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : ANKARA 7. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 05/12/2012
NUMARASI : 2010/713-2012/1536

DAVA :Davacı, davalı bankaya borcu bulunmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, T.C. Z.. Bankası Bankacılık Okulu çalışanı olarak 8 ay süre ile zorunlu eğitime tabi tutulduğunu, 22.05.2006 tarihinde davalı bankadaki görevinden ihbar tazminatı ödemek suretiyle istifa ederek ayrıldığını, iş akdi düzenlenirken imzaladığı taahhütnamede cezai şart olarak yer alan 8 aylık eğitim masrafları karşılığı 20.000,00 TL’den, eğitim gördüğü süreye tekabül eden 14.596,79 TL tutarında borç çıkarıldığını ve bu borcun ödenmesi için noterden ihtarname çekildiğini iddia ederek davalı bankaya borcu bulunmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
İşçiye işverence verilen eğitim, işçinin işyerinde mal ve hizmet üretimine katkı sağlanması sebebiyle işveren yararına olmakla birlikte, verilen eğitim sayesinde işçi daha nitelikli hale gelmekte ve ileride daha kolay iş bulabilmektedir. Bu nedenle işçiye masrafları işverence karşılanmak üzere verilen eğitim karşılığında, işçinin belli bir süre çalışmasının kararlaştırılması mümkündür. İşçinin de verilen eğitim karşılığında işverene belli bir süre iş görmesi işverene olan sadakat borcu kapsamında değerlendirilmelidir. Bununla birlikte verilen eğitimin karşılığında yükümlenilen çalışma süresinin de eğitimin türü ve masrafları ile uyumlu olması gerekir. Buna karşın, işçiye 4857 Sayılı İş Kanunun 78.ve devamı maddeleri hükümlerine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında verilmesi gereken eğitimlere ait giderlerin işçiden talebi mümkün görülmemelidir.
İşçiye verilen eğitimin karşılığında işverence yapılan masraflar salt işçi bazında yazılı delille ispatlanmalıdır. İşverenin toplu olarak verdiği eğitimler sebebiyle yapmış olduğu giderlerin işçi başına düşen tutarı, aynı dönemde eğitim alan işçi sayısına bölünmek suretiyle belirlenir. İşçiye verilen eğitim ile ilgili olduğu belirlenmeyen giderlerden işçinin sorumlu olduğu düşünülemez. Yine işçi tarafından karşılanmış olan eğitim giderleri bu kapsamında dışında kalır.
Somut olayda, davacının 8 ay eğitim görmek ve sonrasında bankada çalışmak üzere davalı banka ile taahhütname imzaladığı, 5,5 ay eğitimden sonra ise istifa ederek ayrıldığı anlaşılmaktadır.
Mahkemece daha önce verilen ret kararı Dairemizin 10.06.2010 Tarih 2008/33477 E. 2010/17350 K. Sayılı ilamı ile “… Somut olayda davacı bankacılık okulunda 8 ay eğitim görmek için sözleşme imzalamış, 5 ay kadar sonra istifa etmiştir. Ayrıca ayrıldığı veya istifa ettiği takdirde 20.000 TL eğitim giderinden eğitim süresine tekabül eden miktarı ödeyeceğini imzaladığı taahhütname ile kabul etmiştir. Dairemizin içtihatlarına göre eğitim süresine tekabül eden masrafları davacı ispat etmek koşuluyla isteyebilir. Mahkemece davacıya bu yönden delillerini bildirmek üzere süre verilip, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.” gerekçesi ile bozulmuştur. Mahkemece bozma kararına uyulmuştur.
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda reklam giderleri, öğrenci staj yol, beklenmeyen giderler ve eğitim süresince ödenen öğrenci maaşlarının talep edilemeyeceği gözardı ederek hesaplama yapılmıştır. Özellikle davacıya mahsus yapılan masraflar değerlendirilerek, eğitim giderinin belirlenmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile sonuca gidilmesi hatalı olup, kararın bozulması gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 10.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);