Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Vadeden sonra yapılmış olan ciro alacağın temliki sonuçlarını doğurur.

12. Hukuk Dairesi 2009/19566 E., 2010/934 K.

VADEDEN SONRAKİ CİRO

6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 602 ]

6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 690 ]“İçtihat Metni”

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

TTK.nun 602.madesinde; “….ödenmeme protestosundan yahut bu protestonun tanzimi için muaayyen olan müddetin geçmesinden sonra yapılan ciro, ancak, alacağın temliki hükümlerini meydana getirir.” hükmü öngörülmüştür. Senetlerin bu tarihten sonra ciro edilmeleri kıymetli evrak niteliklerini kaybetmesine neden olmaz. Sadece def’liler yönünden alacağın temliki hükümlerinin uygulanmasını gerektirir.(HGK.nun 13.3.1970 gün E-69 İİK 898-K.da bu doğrultudadır) TTK.nun 690.maddesi göndermesiyle hakkında da uygulanması gereken sözü edilen bu yasa hükmü vea ayrıca aynı Kanunun 599/son maddesi hükümleri uyarınca borçluların şikayet ve itirazlarının alacağın temliki hükümlerine göre mahkemece değerlendirilmesi yerine yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 19/01/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);