Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin, işyerinde bir başka işçi tarafından yapılan bir şakaya kızarak işyerini terk etmesi işçi açısından haklı nedenle fesih sebebi değildir.

7. Hukuk Dairesi         2014/7369 E.  ,  2014/15417 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi : Mersin 3. İş Mahkemesi
Tarihi : 12/09/2013
Numarası : 2012/628-2013/349

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, dosya incelendi, gereği görüşüldü:
1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine
2-Davacı, davalı işyerinde kamyon şoförü olarak çalışırken iş akdinin işveren tarafından haksız olarak sonlandırıldığından bahisle kıdem ve ihbar tazminatı ile bazı işçilik alacaklarının tahsili için Mersin 2. icra Müdürlüğünün 2011/10105 sayılı takip dosyası ile 31.976,15 TL asıl alacak, 343,75 TL işlemiş faiz toplamından oluşan 32.319,90 TL tutarındaki alacağın tahsili için ilamsız takip yaptığını ancak takibin davalının itirazı üzerine durduğundan bahisle itirazın iptali ile icra inkar tazminatının tahsilini istemiştir.
Davalı, iş akdini bir başka işçinin şakasına kızan davacının kendisinin haklı neden olmadan sonlandırıldığını, tüm haklarının ödendiğini hiçbir alacağı olmadığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, davacının, işyerinde kendisine şaka yapan diğer bir işçiye kızarak işyerini terk ettiği, daha sonra aranmasına rağmen gelmediği, sözleşmeyi kendisinin feshetmiş sayılacağı, gerekçesiyle kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti yönünden itirazın iptaline, alacak likit olmadığından icra inkar tazminatı talebinin ve fazlaya dair taleplerin reddine karar verilmiştir.
Somut olayda, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere , davacı, işyerinde bir başka işçi tarafından yapılan bir şakaya kızarak, işverenin işyerinde bulunmadığı bir saatte, kullandığı aracın anahtarlarını işverenin vekiline teslim ederek iş akdini fiili olarak feshetmiştir. Davacının yapmış olduğu bu fesih 4857 sayılı İş Yasasında düzenlenen haklı fesih nedenleri arasında sayılmamıştır. İş sözleşmesini fesheden tarafın fesih sebebiyle bağlı olduğu düşünülerek kıdem tazminatı isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.
O halde davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, davacıdan temyiz harcı peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 07.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);