Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

İşçinin rekabet yasağına ilişkin uyuşmazlıklar mutlak ticari dava olup, bu tür dava ve uyuşmazlıklara ticaret mahkemelerince bakılması gerekir.

İşçinin rekabet yasağına ilişkin uyuşmazlıklar mutlak ticari dava olup, bu tür dava ve uyuşmazlıklara ticaret mahkemelerince bakılması gerekir.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO: 2021/1349
KARAR NO: 2021/1231
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ: 11/03/2021
NUMARASI: 2018/1007 Esas 2021/240 Karar
DAVA: Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan)
İSTİNAF KARAR TARİHİ: 01/09/2021
Görevsizliğe ilişkin kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine dosya kapsamı incelenip gereği görüşülüp düşünüldü;

DAVA:

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının, müvekkili şirkette 01/09/2010 – 03/09/2016 tarihleri arasında satış ve pazarlama sorumlusu olarak çalıştığını, iş sözleşmesinde düzenlenen rekabet yasağı başlıklı 12.maddesi ile rekabet yasağının sınırlarının belirlendiğini, davalının 12/10/2016 tarihinde … Ltd. Şti. ünvanlı şirketi kurarak müvekkilinin iş yaptığı firmalarla daha düşük ücret teklif etmek suretiyle çalışmaya başladığını, rekabet yasağının ihlali sebebi ile fazlaya ilişkin talep ve dava hakkını saklı tutarak, sözleşmede cezai şart olarak kararlaştırılan son brüt ücretin 10 katı tutarında olan 18.960-TL’nin hakkın doğduğu tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde; davanın iş mahkemelerinin görevi olduğundan görevsizlik kararı verilmesi gerektiğini, ödenmeyen işçilik alacaklarının tahsili için İstanbul 16.İş Mahkemesinin 2016/530 Esas sayılı davanın henüz sonuçlanmadığını, bu davanın bekletici mesele yapılmasını, sözleşmedeki rekabet yasağı kaydının geçerliliğinin şarta bağlı olup, şartların varlığının mahkemece resen araştırılıp tespit edilmesi gerektiğini, müvekkilinin davacının işyeri ve müşteri çevresi ile ilgili sırlara vakıf olmasının mümkün olmadığını, cezai şart ödenmesine karar verilecek olur ise bir işçinin ekonomik gücüne göre fahiş olan cezai şarttan indirime gidilmesi gerektiğini, bu nedenlerle haksız ve mesnetsiz davanın reddini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI:

Mahkemece, Yürürlük tarihi Türk Ticaret Kanunundan daha sonra olan ve dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan özel nitelikteki 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 5. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin devamı veya sona ermesinden sonra açılan davalar ayırımı yapılmadığı, buna göre iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlığın çözümünde asliye ticaret mahkemesi görevli olmayıp, iş mahkemesinin görevli olduğu, nitekim İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 43.Hukuk Dairesinin 2020/1887 E.-2020/254K. Sayılı kararının da bu yönde olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine dosyanın görevli bulunan iş mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davacı vekili; yerleşik Yargıtay içtihatları uyarınca , iş sözleşmesinin feshinden sonra gerçekleşen rekabet yasağına aykırı eylemlere ilişkin görevli mahkemenin asliye ticaret mahkemesi olacağını, bu nedenlerle kararın kaldırılarak yerel mahkemenin görevli olduğuna karar verilmesini talep etmiştir.

GEREKÇE:

Dava dilekçesinde açıkça, iş akdi sona erdikten sonra rekabet yasağının ihlali nedeniyle cezai şart talep edildiği yazılıdır. Mahkemece, görevsizlik kararı 12.10.2017 tarihli, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. Maddesindeki iş mahkemelerinin görev alanına ilişkin düzenlemeye dayandırılmıştır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. maddesinde, “(1) İş mahkemeleri;…. 6098 sayılı TBKnun ikinci kısmının altıncı bölümünde düzenlenen hizmet sözleşmelerine tabi işçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına,.. ilişkin dava ve işlere bakar.” denilmiştir. Anılan düzenleme ile mülga 5521 sayılı kanun’un 1. maddesinden farklı olarak, iş kanunu kapsamında kalmayan ve sadece TBK’nın hizmet sözleşmesi hükümlerine tabi çalışanlara ait uyuşmazlıklar da iş mahkemelerinin görev alanına alınmıştır. Gerek 5521, gerekse 7036 sayılı kanunun iş mahkemelerinin görev alanını düzenleyen hükümlerde sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına bakma görevini iş mahkemelerine vermiştir. Aralarındaki fark, İş Kanunu kapsamında kalmayıp sadece TBK’nın hizmet sözleşmesine tabii olanlara ilişkin sözleşmelerden kaynaklı hukuk uyuşmazlıklarının da iş mahkemesinin görev alanına alınmasından ibarettir. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. maddesinde yapılan düzenlemenin, TTK’nın 4/1.c maddesini ortadan kaldırdığından söz edilemez. Ticari davaları düzenleyen TTK’nın 4/1-c maddesi gereğince, işçinin rekabet yasağına ilişkin TBK’nın 444 ilâ 447. maddelerinde düzenlenen uyuşmazlıklar mutlak ticari dava olup, bu tür dava ve uyuşmazlıklara ticaret mahkemelerince bakılması gerekir. İlk derece mahkemesinen davaya bakmakla görevli olduğu halde, göreve ilişkin dava şartı yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmesi yerinde olmamıştır. Açıklanan nedenlerle, görevsizlik kararı yerinde olmadığından kaldırılarak, davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle: Davacı vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜNE; İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 11/03/2021 Tarih 2018/1007 Esas 2021/240 Karar sayılı kararın HMK.’nın 353(1)a-3 gereği KALDIRILMASINA; “Davanın yeniden görülmek üzere dosyanın kararı veren mahkemeye GÖNDERİLMESİNE” İstinaf yoluna başvuran davacı tarafından yatırılan 59,30-TL peşin istinaf karar harcının istek halinde kendisine iadesine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda HMK 353(1)-a maddesi uyarınca kesin olmak üzere oy birliği ile karar verildi.01/09/2021

);