Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin, şirket yetkilisi birtakım sorunlar yaşayıp hakarete maruz kalması işçi açısından haklı nedenle fesihtir.

9. Hukuk Dairesi         2017/18581 E.  ,  2020/15562 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı-karşı davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı-Karşı Davacı İsteminin Özeti:
Davacı-karşı davalı vekili, davacının davalı işverenlik bünyesinde teknik servis departmanında çalıştığını, haksız ihbarsız ve tazminatsız şekilde işten çıkarıldığını, kendisine psikolojik taciz uygulanarak haklarını almaksızın işten çıkmasının sağlanmak istendiğini iddia ederek davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı-Karşı Davacı Cevabının Özeti:
Davalı-karşı davacı vekili, davacının havuz operatörü olduğunu, davacının iddialarının gerçek dışı olduğunu, davacının salt başka bir yerde işe başlamış olması sebebi ile iş akdini kendisinin sonlandırdığını, sezon ortasında yeniden personel bulunmasının mümkün olmadığını, iddiaların da gerçek dışı olduğunu, fazla mesai yapmadığını, hafta tatillerinde çalışmadığını, davacının ödenmemiş ulusal bayram genel tatil çalışmasının bulunmadığını, taleplerin zamanaşımına uğradığını, davacının haksız feshi sebebiyle ihbar tazminatı talebenini kabulü, açılan davanın reddini savunmuştur.
Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak,davacının, işyerinde hakaret, baskı, aşağılama, izin kullandırmama, haksız eleştiri gibi mobbing eylemlerine maruz kaldığı, mobbing nedeniyle feshettikten sonra işe gitmediğinin tutanaklarla tespit edilmesinin sonuca etkili olmadığı, bu nedenle tanık beyanları ile davacının fazla mesai yaptığı ile bir kısım işçilik alacaklarının kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı-karşı davacı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı-karşı davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı işçi iş sözleşmesini uğradığı mobbing sebebiyle haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı talebinde bulunmuştur. Davalı işveren feshin haklı nedene dayanmadığını davanın ihbar tazminatı ödemesi gerektiği ileri sürerek açmış olduğu karşı davada ihbar tazminatı talep etmiştir.
Mahkemece karşı davanın reddine karar verilmiş ve davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteğinin kabulüne dair hüküm kurulmuştur.
Davacının mobbinge maruz kaldığı dosya içeriğine göre usulünce kanıtlanabilmiş değildir. Mobbing, işçinin işyerinden uzaklaştırılaştırılmasına yönelik sistematik davranışlar bütünü olup somut olayda fesih tarihinden üç gün önce davacı işçi ile işyeri yetkilisi arasında bir kısım sorunlar yaşamış ve davacı işçi hakarete maruz kalmıştır. Böyle olunca davacının iş sözleşmesinin feshi haklı nedene dayanmakta olup kıdem tazminatının kabulü ile karşı davanın reddi isabetli ise de, kendi haklı nedenle fesheden ihbar tazminatına hak kazanamayacağından davacının ihbar tazminatının reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.11.2020 gününde oybirliği ile karar verildi.

);