Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Sürekli çalışmanın kısmi çalışma olarak gösterildiği duruma ilişkin hizmet tespit davası kararı.

T.C.
Yargıtay
21. Hukuk Dairesi

Esas No:2010/7637
Karar No:2012/3214
K. Tarihi:8.3.2012

Davacı, 1992-1995 ve 1997 Mayıs- 04.10.2000 tarihleri arasında davalıya ait işyerinde hizmet akdine dayalı olarak sürekli çalıştğını, hizmetlerinin eksik gösterildiğini, tazminat ve alacaklarının ödenmediğini iddia ile hizmet süresinin tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece istemin kabulü ile davacının 08.10.2002-11.02.2004 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığının tespitine karar verilmiştir.

Gerçekten, davacının, işyerindeki çalışmaları işe giriş bildirgelerine, aylık ve üç aylık bordrolara dayanılarak Kurum’a kısmi olarak bildirilmiş ve bildirime uygun olarak da primleri ödenmiştir. Öte yandan işe giriş bildirgesi ve bordrolar davacı çalışmalarının işyerinde kesintili geçtiğinin karinesidir. Karinenin tersinin ise eşdeğerdeki belgelerle tanık sözlerine itibar edilemez. Dairemizin, giderek Yargıtayın oturmuş ve yerleşmiş görüşleri de bu doğrultudadır. Bu yön, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16.09.1999 gün 1999/21-510-527, 30.06.1999 gün 1999/21-549-555, 05.02.2003 gün 2003/21-35-64, 15.10.2003 gün 2003/21-634-572, 03.11.2004 gün 2004/21-480-579 ve 2004/21-479-578, 10.11.2004 gün 2004/21-538 ve 01.12.2004 gün 2004/21-629 sayılı kararlarında da vurgulanmıştır.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacının 08.10.2002-31.12.2003 tarihleri arasında davalıya ait 54966 işyeri sicil numaralı işyerinden çalışmalarının kısmi olarak bildirildiği, bildirimi yapılan sürelere ait ücret bordrolarının imzalı olduğu anlaşılmaktadır. Somut olayda imzalı ücret bordroları üzerinde imza incelemesi yapılmadan sonuca gidilmesi isabetsiz olmuştur.

Yapılacak iş, davacının tespitini istediği sürelerle ilgili olarak davalı işverenin ücret bordrolarında sigortalının imzası üzerinde uzman bilirkişilere imza incelemesi yaptırmak, imzanın sigortalıya ait olduğunun anlaşılması halinde imzasını içeren bordrolara geçmiş sürelerin dışındaki sürelerle ilgili olarak istemin reddine, imzalı olmayan bordrolardaki süreler yönünden de işverence SSK’ya verilen dönem bordroları yok ise işverenin komşu işyerlerinin kayıtlara geçmiş kişileri veya benzer işi yapanların kayıtlara geçmiş kimseleri tespit edilip dinlenmek, işyerine ilişkin Kurum şubesinde bulunan işyeri dosyası ile davacıya ait işyerindeki şahsi dosyalarını celbetmek, muhtasar vergi beyannamelerini incelemek ve tüm deliller toplandıktan sonra delilleri takdir edip sonucuna göre karar vermektir.

Kabule göre de, davanın kısmen kabulüne karar verildiğine göre davalı işveren yararına avukatlık ücretine hükmolunmaması hatalı olmuştur.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlerden ilgiliye iadesine, 08.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);