Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Tanıklığa engel halin olduğu durumda tanık dinlenemiyorsa, davanın tarafına yeni tanık listesi sunma imkanı tanınmalıdır.

T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi

Esas No:2009/17766
Karar No:2011/17315
K. Tarihi:9.6.2011

Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, davalıya bağlı olarak semt pazarlarında 01.01.1998 tarihinden beri gece bekçisi olarak çalıştığını, sigortasının yapılmasını talep etmesi üzerine iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, haftada 7 gün çalıştığını, kışın 1607, yaz mevsiminde 20-07 arası kesintisiz gece bekçiliği yaptığını ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ve genel tatil ücreti isteklerinin hüküm altına alınmasını istemiştir.

Davalı, davacının Odada çalışmadığını, geçmiş dönemde Pazar üyelerinin odanın onay ve tasarrufu dışında kendi aralarında gündelikli olarak davacıyı bir süre görevlendirdiğini, parasını kendi aralarında toplayarak ödediklerini, Oda ile ilgisinin olmadığını savunmuş, tanık olarak Oda Başkanı O.nu dinletme istediklerini beyan etmiştir.

Mahkemece, davalının dinletmek istediği tanığın kanuni temsilci konumunda olması nedeni ile dinlenmemiş, tanığını bu kişi olarak hasrettiğinden ikinci kez tanık bildirme isteği kabul edilmeyerek, bilirkişi raporundaki miktarlara göre, (Fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti %30 indirimli olarak) isteklerin kabulüne karar verilmiştir.

Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.

Davalının bildirdiği tanığın dinlenmesine yasal engel bulunması durumunda yerine başka tanık bildirilip bildirilemeyeceği hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Davalının dinletmek istediği tanık davalı temsilcisi olması nedeni ile engel olduğu ileri sürülerek mahkemece dinlenmekten vazgeçilmiştir. Davalı taraf dava dilekçesinde tanık deliline dayanmış olup tanık dinletme isteğinden de vazgeçmemiştir. Bildirmiş olduğu tanık davalının kendi isteği dışında bir nedenle dinlenmemiştir. Bu durumda davalıya yeni bir tanık listesi verme imkanı tanınması yasal zorunluluktur. Savunma hakkını kısıtlayacak şekilde bu talebin reddi hatalı olup, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 09.06.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);