Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin ulusal bayram ve genel tatil ile yılda 90 gün ve 270 saate kadar fazla çalışması aylık brüt ücret içerisindedir hükmü sadece fazla çalışması için geçerlidir.

9. Hukuk Dairesi         2016/25513 E.  ,  2020/10829 K.

“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, müvekkilinin 11.11.2012-02.04.2015 tarihleri arasında satış danışmanı olarak çalıştığını, fazla çalışma ücreti ile işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini beyan ederek kıdem tazminatı, hafta tatili ile genel tatil ücret alacağının davalıdan tahsili talep etmiştir.
Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinde fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağının ücrete dahil olduğuna dair hüküm bulunduğu, davacı tarafça yapılan feshin haklı nedene dayanmadığını beyan ederek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davacının ödenmeyen bir işçilik alacağının bulunmadığı kabul edilerek feshinin haklı nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağının bulunup bulunmadığı noktasındadır.
Somut uyuşmazlıkta, Mahkemece, taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinin 1.10 maddesinde, “…çalışanın ulusal bayram ve genel tatil ile yılda 90 gün ve 270 saate kadar fazla çalışması aylık brüt ücret içerisindedir.” şeklinde hüküm bulunduğu, söz konusu hüküm gereğince davacının ulusal bayram ve genel tatil alacağının ücretine dahil olduğu kabul edilerek talep edilen alacağın reddine karar verilmiştir. Ancak iş sözleşmesinde yer alan hükmün fazla çalışma ücreti yönünden değerlendirilmesi, ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağı yönünden ise geçersiz olduğunun kabul edilerek sonuca gidilmesi gerekir. Mahkemece, davacı ve davalı tanık beyanlarına göre davacının ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığının kabulüyle hesaplama yapılması gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 07.10.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);