Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

İşe iade davası, arabuluculuk anlaşmama son tutanağının düzenlenmesinden itibaren 2 hafta içerisinde açılmalıdır.

İşe iade davası, arabuluculuk anlaşmama son tutanağının düzenlenmesinden itibaren 2 hafta içerisinde açılmalıdır.

T.C. SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ

ESAS 2019/1403

KARAR 2019/1615

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMASININ ÖZETİ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili davacının davalı ẟirkette tıbbi tanıtım temsilcisi olarak Zonguldak ilinde 06/04/2014 tarihinden iẟ akdi haksız fesih tarihi olan 31/03/2018 tarihinde kadar çalıẟtığını, bu fesih iẟleminin haksız olduğunu, dava ẟartı olarak Arabuluculuk Dairesi Baẟkanlığına baẟvuru yapıldığını, davalı iẟveren ile anlaẟamadığından tutanak hazırlandığını, davacının hiç bir sebep bulunmaksızın keyfi olarak iẟ akdinin davalı iẟveren tarafından sona erdirildiğini belirterek, iẟveren tarafından yapılan feshin geçersizliğine, iẟ akdi haksız olarak feshedilen müvekkilinin iẟe iadesine, iẟ akdinin feshinin geçersizliğinin tespiti ile, iẟverenin müvekkili iẟçiyi 1 ay içerisinde iẟe baẟlatmasına, iẟe baẟlatmaması halinde müvekkili iẟçiye 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödenmesine, kararın kesinleẟtirilmesine kadar çalıẟtırılmadığı süreler için müvekkili iẟçiye 4 aylık ücret ve diğer tüm hakların ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiẟtir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın süresinde açılmadığını, Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaẟmaya varılamaması halinde son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içine mahkemeye dava açılması gerektiğini, davacı taraf ve vekili ile 11/05/2018 tarihinde görüntülü kamera yöntemi ile Arubulucu ile görüẟme gerçekleẟtirildiğini ve görüntülü kamera ile yapılan görüẟmeler neticesinde tarafların anlaẟamaması üzerine ikinci bir oturuma kalmadan son tutanak 11/05/2018 tarihinde düzenlendiğini, ancak davanın 31/05/2018 tarihinde yasanın belirlediği iki haftalık sürenin geçmesinin ardından açıldığını, davacının müvekkili ẟirkette ürünlerin satıẟ ve tanıtımını yaptığını, son ekenomik durumları ve kurların yüksekliği nedeni ile müvekkilinin ekenomik faaliyetlerine devam edebilmesini sağlayabilmek için satıẟ organizasyonunda yeniden düzenleme yapma gereği duyulduğunu, davacının ẟirkette çalıẟabileceği baẟka bir bölge olmaması nedeni ile kendisine ( 4) maaẟ tutarında ek paket içeren bir teklifte bulunulduğunu, bu teklifin davacı tarafından kabul edilerek iẟ sözleẟmesinin karẟılıklı anlaẟma ile sona erdirildiğini ve birlikte imza altına alındığını belirterek haksız olarak açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiẟtir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

Mahkemece;

“Dava, davacının iẟe iade talebine iliẟkindir.

Mahkemizce davacıya, iẟe giriẟ ve çıkıẟ bildirgeleri, sicil dosyası muhteviyatı,tescil kaydı, çalıẟan sayısı SGK İl Müdürlüğünden dosyamıza celp olunmuẟ, davacı özlük dosyasına iliẟkin bir kısım evraklar dosyamıza sunulmuẟ, iẟkur baẟvurusu ve banka kayıtları celbedilmiẟ taraf tanıkları usulüne uygun olarak dinlenmiẟtir.

Mahkememizce yapılan yargılama, iddia, savunma, gelen müzekkere cevapları, alınan bilirkiẟi raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;

Somut olayda davacı  davalı ẟirkette      09/06/2014 tarihinde satıẟ temsilcisi olarak belirsiz süreli hizmet sözleẟmesi ile çalıẟmaya baẟladığı ve 30.03.2018 tarihine kadar devam ettiği, davacının davalı iẟ yerinde 6 aydan fazla çalıẟma süresinin bulunduğu, gelen SGK cevabında davcının iẟ akdinin feshedildiği tarihte davalı ẟirkette 30 dan fazla iẟçinin çalıẟtığı, davacının 1 aylık hak düẟürücü süre içerisinde 30/04/2018 tarihinde arabuluculuya baẟvurduğu ve iẟe iade davasının arabuluculuk son tutanağının düzenlendiği tarih olan 11.05.2018 tarihinden itibaren 2 haftalık hak düẟürücü sürenin son günü olan 25.05.2018 tarihinden sonra 31.05.2018 tarihinde açıldığı anlaẟılmıẟtır.Davanın yasanın belirlediği iki haftalık  hak düẟürücü  süre      geçtikten sonra  açılması sebebiyle  redine karar  verilerek aẟağıdaki ẟekilde hüküm kurulmuẟtur. ” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiẟtir.

İSTİNAF BAẞVURUSU:

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle;

 

-Dava ẟartı arabuluculuk görüẟmesine telekonferans yolu ile katıldıklarından dolayı hak düẟürücü sürenin dava ẟartı olan arabuluculuk görüẟmesinin son tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren değil son tutanağın taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren iẟleyen süre olduğunu,

-Son tutanağın taraflarına usulüne uygun olarak tebliğ edilmediğini,

-Ön inceleme duruẟmasında ilk itirazların red edildiğini, herhangi bir eksiklik olmadığından tahkikat aẟamasına geçildiğinin açıkça belli olduğunu,

-Bu sebeple davalarının süresinde açılmıẟ olduğunu,

-Yerel mahkeme kararının istinaf incelemesi sonucu kaldırılarak, davanın kabulüne karar verilmesini belirterek istinaf talebinde bulunmuẟtur.

GEREKÇE:

İẟbu dava İẟe İade istemine iliẟkindir.

HMK’nın 355. maddesi uyarınca istinaf sebepleriyle sınırlı olarak ve resen kamu

düzeni yönünden yapılan inceleme sonucunda;

4857 Sayılı İẟ Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında davacının iẟ güvencesi hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağı hususunda yapılan değerlendirmede, hizmet süresinin 6 aydan fazla olduğu, davalı iẟyerinin 30’dan fazla iẟçi çalıẟtırdığı, taraflar arasındaki sözleẟmenin belirsiz süreli olduğu, davacının iẟin bütününü sevk ve idare eden iẟveren vekili yardımcısı ya da iẟyerinde iẟin bütününü sevk ve idare eden iẟçi iẟe alma ve iẟten çıkarma yetkisi bulunan iẟveren vekili konumunda bulunmadığı, iẟ akdinin fesih tarihinden itibaren 1 aylık hak düẟürücü süre içerisinde arabulucuya müracaat edildiği, arabuluculuk sürecinin 11/05/2018 tarihinde tarafların anlaẟamaması ile sonuçlandığı ve arabulucu tarafından arabuluculuk son tutanağının 11/05/2018 tarihinde düzenlendiği, iẟbu davanın ise 31/05/2018 tarihinde açılmıẟ olduğu anlaẟılmıẟtır.

Dosyada mevcut delillere, tarafların iddia ve savunmalarına göre; davacı taraf iẟbu davanın süresinde açıldığını iddia etmiẟ ise de yerel mahkeme karar gerekçesinde de tartıẟılıp isabetli sonuca varıldığı üzere, somut olayda davacı tarafın iẟ akdinin fesih tarihinden itibaren 1 aylık hak düẟürücü süre içerisinde iẟe iade talebiyle 30/04/2018 tarihinde arabuluculuya baẟvurduğu, arabuluculuk sürecinin 11/05/2018 tarihinde tarafların anlaẟamaması ile sonuçlandığı ve arabulucu tarafından arabuluculuk son tutanağının 11/05/2018 tarihinde düzenlendiği, davacı tarafın iẟe iade davasını arabuluculuk son tutanağının düzenlendiği tarih olan 11/05/2018 tarihinden itibaren 2 haftalık hak düẟürücü sürenin son günü olan 25/05/2018 tarihine kadar açması gerekirken, davacının iẟbu davayı iki haftalık süre geçtikten sonra 31/05/2018 tarihinde açtığı anlaẟılmıẟtır.

7036 Sayılı Kanunun 11. maddesi ile değiẟik 4857 Sayılı Kanunun 20/1. maddesinde, iẟe iade davasının son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde açılması gerektiği hususunun açıkça belirtildiği, iẟbu kanunda dava açma süresinin son tutanağın tebliği ile baẟlayacağına dair herhangi bir yasal düzenlemeye yer verilmediği, dolayısıyla iki haftalık dava açma süresinin son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren baẟlaması gerektiği, bu durum karẟısında davacının iẟbu davayı iki haftalık süre içerisinde açmadığı anlaẟılmakla ilk derece mahkemesince davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Bu nedenlerle davacı vekilinin istinaf nedenleri yerinde görülmemiẟtir.

Tarafların karẟılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki iliẟkinin nitelendirilmesine, vakıa mahkemesi hakiminin objektif, dosyadaki verilerle çeliẟmeyen tespitlerine ve uyuẟmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, HMK’nın 355. maddesi uyarınca istinaf sebepleriyle sınırlı olarak ve resen kamu düzeni yönünden yapılan inceleme sonucu; ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaẟılmakla, davacı vekilinin tüm istinaf nedenlerine iliẟkin istinaf baẟvurusunun 6100 Sayılı HMK’nın 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılarak aẟağıdaki ẟekilde hüküm kurulmuẟtur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1-Davacı   vekilinin    istinaf   baẟvurusunun  HMK    353/1-b.1   maddesi    gereğince

ESASTAN REDDİNE,

2-Davacı tarafından istinaf karar harcı peẟin olarak yatırıldığından ve yeterli olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına,

3-Davacı tarafından yapılan istinaf giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

4-Kullanılmayan gider avanslarının talep halinde ilgililere iadesine,

5-HMK’nın 359. maddesinin 3. fıkrası gereği kararın tebliğ iẟlemlerinin ve Hazinece haksız çıkan taraftan karẟılanmak üzere yapılan zorunlu arabuluculuk giderlerinin tahsiline iliẟkin iẟlemlerin ilk derece mahkemesi tarafından yapılmasına,

6-İstinaf incelemesi duruẟmasız yapıldığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda 7036 sayılı Yasa’nın 8/1-a maddesi ve 7036 sayılı Yasa’nın 11. maddesi ile değiẟik 4857 sayılı Yasa’nın 20. maddesinin 3. fıkrası gereğince KESİN olmak üzere 13/11/2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

ẞerife AYKIN           Süheyla YILDIRIM             Zafer KAYA                   Hilal SOLAK

 

Baẟkan 36954                      Üye 38257                        Üye 104885                     Katip 139972

 

 

 

 

);