Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşe iade davası devam ederken açılan kıdem ve ihbar tazminatı alacağı davası, iade davası nedeniyle bir fesih bulunmadığından reddedilmelidir.

9. Hukuk Dairesi         2011/50211 E.  ,  2014/446 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : ESKİŞEHİR 1. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 20/09/2011
NUMARASI : 2010/262-2011/1214

DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ikramiye alacağı ile ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalıya ait özel tıp merkezinde diş hekimi olarak belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışırken haksız şekilde işten çıkarıldığını iddia ederek, kıdem-ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, ikramiye ve ücret alacaklarının ödetilmesini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının açtığı işe iade davasının henüz sonuçlanmadığını, fazla çalışma yapılmadığını, işyerinde ikramiye ödemesi olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiği, fazla çalışma yapılmadığı, ikramiye ödemesi olmadığı sonucuna varılarak, kıdem-ihbar tazminatı ve ücret taleplerinin kabulüne, diğer taleplerin reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Somut olayda davacının belirsiz süreli iş sözleşmesi, işveren tarafından 06.12.2008 günü feshedilmiştir. Davacı, 05.01.2009 günü açtığı dava ile feshin geçersizliğinin tespitini ve işe iadesini istemiştir. Mahkemece, işe iade davası kabul edilip karar 08.10.2010 günü Dairemizce onanarak kesinleşmiştir. Ancak davacı, işe iade davası henüz sonuçlanmadan 18.01.2010 gününde açtığı bu davada ise kıdem-ihbar tazminatı ve diğer alacaklarının ödetilmesini istemiştir.
İşe iade davasının devam ettiği süreçte iş sözleşmesi askıdadır. Ortada haksız veya geçersiz bir fesih olup olmadığı işe iade davası sonucunda ortaya çıkacaktır. Her dava açıldığı tarihteki koşullara göre değerlendirilmelidir. İşbu davanın açıldığı tarihte, derdest işe iade davası nedeniyle bir fesih bulunmadığından, mahkemece feshe bağlı kıdem-ihbar tazminatı isteklerinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine, 20.01.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

);