Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Takibe dayanak çekin hatır çeki olduğu yönündeki iddia yazılı delil ile ispat edilmesi gerekmektedir.

19. Hukuk Dairesi         2015/12735 E.  ,  2015/15286 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Tic.Mah.Sıf.)

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının bozmaya uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ile davalılardan … vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili, davalı banka tarafından müvekkili aleyhine … İcra Müdürlüğü’nün 2011/3161 E. sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapıldığını, takibe dayanak çeklerin zamanaşımına uğradığını, sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanılamayacağını, ayrıca söz konusu çeklerin hatır çeki olarak düzenlendiğini ve müvekkilinin sebepsiz zenginleşmesinin de söz konusu olmadığını, davalı banka yetkilileri tarafından takibin iptal edileceğinin sözlü olarak beyan edilmesi nedeniyle takibe itiraz edilemediğini belirterek … İcra Müdürlüğü’nün 2011/3161 E. sayılı dosyasından müvekkilinin borcunun olmadığının tespiti ile müvekkili lehine % 40 kötü niyet tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili, müvekkili tarafından yargılama sırasında icra tehdidi altında borcun tamamını ödediğinden bahisle davaya istirdat davası olarak devam ettikleri beyan etmiştir.
Davalı banka vekili, davacının iddialarının geçerli olmadığını, ilamsız takibe süresinde itiraz etmeyerek davacının borcu kabul ettiğini, verilen çekin hatır çeki olduğu yönündeki iddiaların müvekkili yönünden geçerli bir def’in olmadığını, davacının kişisel def’ileri müvekkiline karşı ileri süremeyeceğini, davanın kesinleşen ilamsız takibe karşı açılmış menfi tespit davası olması nedeniyle zamanaşımının davacının iddia ettiği gibi 1 yıl değil 10 yıl olduğunu bildirerek davanın reddi ile % 40 tan aşağı olmamak üzere müvekkili lehine tazminata karar verilmesini istemiştir.
Davalı …, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonucunda toplanan delillere göre davacı yanca takibe dayanak çekin hatır çeki olduğu yönündeki iddiasının usulüne uygun delillerle ispat edilemediği gibi bu iddianın davalı bankaya karşı da ileri sürülemeyeceği, buna karşın takibe dayanak çeklerden sadece 15.04.2009 keşide tarihli … Şubesine ait 32.750,00 TL bedelli çek yönünden sebepsiz zenginleşme zamanaşımı süresinin dolduğu ve TTK 644 maddesi gereğince talepte bulunamayacağı gerekçesiyle dava konusu … İcra Müdürlüğü’nün 2011/3161 E. sayılı dosyasında takibe konu edilerek davacı tarafından ödenen … Şubesine ait 15.04.2009 keşide tarihli 32.750,00 TL bedelli çek yönünden istirdat davasının kabulü ile 32.750,00 TL alacağın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, dava konusu … Şubesine ait 18.12.2009 keşide tarihli 26.500,00 TL bedelli çek yönünden istirdat davasının reddine, tarafların inkar tazminatı istemlerinin reddine karar verilmiş, hüküm Dairemizin 20.02.2014 tarih ve 2013/18765 E.,2014/3245 K.sayılı kararı ile bozulmuştur.
…/…
Dairemiz tarafından ilk hüküm “…HMK md. 297/2 hükmüne göre, “Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.” Mahkemece hükümde “dava konusu …. İcra Dairesinin 2011/3161 Esas sayılı dosyasında takibe konu edilerek davacı tarafından ödenen … Şubesine ait 15.04.2009 keşide tarihli 32.750 TL bedelli çek yönünden istirdat davasının kabulü ile 32.750 TL alacağın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, dava konusu … Şubesine ait 18.12.2009 keşide tarihli 26.500 TL bedelli çek yönünden istirdat davasının reddine,” denilmiştir. Ancak hangi davalı hakkında tahsil hükmü kurulduğu anlaşılamadığından bu durum yukarıda belirtilen HMK md. 297/2 hükmüne aykırılık teşkil ettiği gibi infazda tereddüt yaratacak nitelikte olup, ayrıca davalı … ile ilgili menfi tespit davası ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi de doğru olmadığından hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.” gerekçesiyle bozulmuştur. Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda, davacı yanca takibe dayanak çekin hatır çeki olduğu yönündeki iddiasının usulüne uygun delillerle ispat edilemediği gibi bu iddianın davalı bankaya karşı da ileri sürülemeyeceği, buna karşın takibe dayanak çeklerden sadece 15.04.2009 keşide tarihli … Şubesine ait 32.750,00 TL bedelli çek yönünden sebepsiz zenginleşme zamanaşımı süresinin dolduğu ve TTK 644 maddesi gereğince talepte bulunamayacağı gerekçesiyle dava konusu … İcra Müdürlüğü’nün 2011/3161 E. sayılı dosyasında takibe konu edilerek davacı tarafından ödenen … Şubesine ait 15.04.2009 keşide tarihli 32.750,00 TL bedelli çek yönünden istirdat davasının kabulü ile 32.750,00 TL alacağın davalı …’den alınarak davacıya verilmesine, dava konusu … Şubesine ait 18.12.2009 keşide tarihli 26.500,00 TL bedelli çeke ilişkin talebin ve davalı …’a karşı açılan istirdat davasının yine tarafların tazminat istemlerinin reddine karar verilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, fazla yatırılan peşin harcın istek halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden davalı …’den alınmasına, 23.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);