Yargıtay Kararı

İstifa eden avukatın vermiş olduğu yetki belgesi geçersiz olduğundan bu kişiye yapılan tebligat usulsüzdür.

İstifa eden avukatın vermiş olduğu yetki belgesi geçersiz olduğundan bu kişiye yapılan tebligat usulsüzdür.

17. Hukuk Dairesi         2019/6441 E.  ,  2020/8576 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı … tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalı … adına kayıtlı olan ve kaza günü davalının sevk ve idaresinde olan 30 SA 639 plakalı aracın yoldan geçmekte olan …’e 19.06.2009 günü çarpmak sureti ile ölümüne sebebiyet verdiğini, davalı adına kayıtlı aracın müvekkili şirket tarafından poliçe ile KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında sigortalandığını, bu kaza nedeniyle … isimli şahsın hayatını kaybettiğini, meydana gelen kaza nedeni ile müvekkili şirket tarafından kazada hayatını kaybedeninin mirasçılarına zorunlu mali mesuliyet sigortası kapsamında 03.11.2009 tarihinde toplam 33.557,88 TL ödeme yapıldığını, kazanın tamamen ehliyetsiz olarak araç kullanan sürücü davalı …’in kusuru sebebiyle meydana geldiğini, bu durumda davalının zararı tazmin sorumluluğunun doğduğunu belirterek müvekkili şirketin zorunlu trafik sigortası nedeniyle 3. kişiye ödediği tazminat olan 33.557,00 TL’nin fazlaya ilişkin hakları saklı olmak üzere hak sahiplerine ödenme tarihi olan 03.11.2009 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, kendisini bedel ödeyerek sigortalatan sigortalıya rücu imkanının olmaması ve bu durumun aksini düşünmenin sigorta mantığına ve hakkaniyete aykırı düşeceği kanaatine varıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 02.04.2018 tarih ve 2015/8755 E. 2018/3658 K. sayılı ilamı ile bozulmuştur.
Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davanın kısmen kabulü ile 8.389,25 TL’nin hak sahiplerine ödeme tarihi olan 03/11/2009 tarihinden itibaren isleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebinin reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalı … tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı … vekilinin temyiz itirazının reddine, davacı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, dava dışı 3. kişiye ödeme yapan trafik sigortacısının ödediği bedelin, KTK’nun 95. maddesi ile … poliçesi ve … Genel Şartları gereği davalı sigortalıdan rücuen tahsili istemine ilişkindir. Davacı … şirketinin vekilleri Av. …ve Av. …’un ayrı ayrı 24.03.2015 dilekçe, 09.04.2015 UYAP tarihli dilekçeler ile davacı … vekilliğinden istifa ettikleri, 13.02.2014 tarihli 2.celsede adı geçen avukatlarca yetkili kılınan Av. …’ın bozma öncesi ve bozma sonrası tüm celselerde davacı vekili olarak duruşmaları takip ederek beyanda bulunduğu, bozma sonrası davacı vekili olarak Av. …’in vekaletnamesinin sunulduğu ancak bozma sonrası alınan bilirkişi raporunun yetki belgesi geçersiz hale gelen Av. …’a tebliğ edilerek yetkili Av. …’e tebliğ edilmeden, bilirkişi raporuna karşı savunma ve delilleri belirlenmeden davacının savunma hakkı kısıtlanarak karar verilmiş olması doğru görülmemiştir. Mahkemece davacı … şirketinin yetkili avukatına bilirkişi raporu tebliğ edilerek rapora karşı beyan ve delillerinin sorulması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı … vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenler ile davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, sair temyiz itirazının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, aşağıda dökümü yazılı 768,49 TL kalan onama harcının davalı … ‘den alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 16/12/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);