Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşveren tarafından ödenen ihbar ve kıdem tazminatı geçerli nedene dayanmayan feshe bağlı bir ödeme olduğundan avans mahiyetinde kabul edilemez.

9. Hukuk Dairesi         2017/12837 E.  ,  2019/21288 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, 01/09/2010 tarihinden itibaren davalı işyerinde çalışan davacının iş akdinin 21/09/2012 tarihinde feshedildiğini, davacı tarafından 16/10/2012 tarihinde davalı şirket aleyhine … İş Mahkemesinin 2012/904 esas sayılı numarasıyla işe iade davası açtığını, davacı lehine karar verildiğini, yasal sürede başvurmasına rağmen işverenin süresi içinde işe başlatmadığını ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı farkı, boşta geçen 4 aylık ücret farkı, işe başlatmama tazminatı farkı alacağını talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının alacağı bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Kesinleşen işe iade kararı sonrasında davacı işçi usulüne uygun olarak başvuruda bulunmuş, davalı işveren tarafından yasal süre içinde işe başlatılmamıştır. Davacı işçi, işe başlatmama tazminatı, boşta geçen süre ücreti, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı talepli dava açmış, mahkemece isteklerin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Davacı işçiye geçersiz sayılan fesih sonrasında yapılan ihbar ve kıdem tazminatı ödemesi yasal faizi ile beraber mahsup edilmiştir.
Somut uyuşmazlıkta, fesih tarihi işçinin işe başlatılmadığı tarih olarak kabul edildiğinden ve daha önce işveren tarafından ödenen ihbar ve kıdem tazminatı geçerli nedene dayanmayan feshe bağlı bir ödeme olduğundan avans mahiyetinde kabul edilemez. Bu nedenle davacı işçiye geçersizliği tespit olunan fesih sırasında yapılan ödemenin faizsiz olarak mahsubuna karar verilmelidir.
3-Geçersiz sayılan feshi izleyen en çok 4 aya kadar boşta geçen süre için işçi adeta çalışıyormuş gibi ücret ve diğer hakları tespit edilmelidir.
Somut uyuşmazlıkta, işyerinde prim uygulaması olduğu, sağlık sigortası yardımı, giyim yardımı ve yemek yardımı bulunduğu anlaşılmakla boşta geçen süre içindeki diğer haklar bakımından sözü edilen maddi ve ayni haklar denetime elverişli şekilde miktar olarak belirlenmeli ve istekle ilgili hüküm kurulmalıdır.
Eksik incelemeye dayalı verilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 02.12.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);