Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşverene ait aracı alkollü olarak kullanmak haklı nedenle fesih sebebidir.

9. Hukuk Dairesi         2012/4018 E.  ,  2014/7710 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : ADANA 5. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 23/11/2011
NUMARASI : 2010/35-2011/942

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 20.03.1995 tarihinde davalı işyerinde belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışmaya başladığını, 24.12.2009 tarihinde feshedildiğini, fesih bildiriminde 4857 Sayılı Yasanın 84 ve 25 maddelerini gerekçe göstererek kanunlara ve iş sözleşmesine aykırı, alkollü olarak, şirkete ait araçların kullanılması sebebiyle ehliyete el konulması sonucu şirketin iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshettiğini, yapılan feshin haksız olduğunu, bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatı talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının şirket eklentisi sayılan aracı alkollü olarak kullanırken yakalandığını ve ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğunu, bu durumun şirketçe tespit edilene kadar gizlendiğini, iş akdinin 4857 Sayılı Yasanın 25/II-d ve e maddeleri gereği haklı nedenle ve derhal feshedildiğini, bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Davacının davalı şirkete bağlı tanıtım uzmanı olarak 14 yıl 9 ay 4 gün çalıştığı, davacıya işverence tahsis edilen araçla yapılan trafik denetiminde alkollü olarak yakalandığı ve ehliyetine geçici süre ile el konulduğu gerekçesi ile iş akdi haklı olarak feshedilmiş ise de, davacının bu eleminin yapılan tanıtım yemeklerinde alkol alınmasının mutad sayıldığının gerekçesi olamayacağı bu nedenle feshin geçerli olduğu kanaatiyle geçerli fesih neticesinde davacının kıdem ve ihbar tazminat talep hakkının bulunduğu anlaşılmakla davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, davalı temyiz etmiştir. Davalı vekili temyiz dilekçesinde özetle;
Davacının iş akdinin alkollü araç kullanmaktan değil, ehliyete el konulduğu bilgisinin gizlenmesinden ve bu süre içerisinde ehliyetsiz olarak araç kullanması sebebiyle feshedilmiştir. Davacının iş akdi güveni kötüye kullanmasından bahisle feshedilmiştir. İş akdi haklı nedenle feshedildiğinden kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi doğru değildir. Kararın bozulması gerekmektedir.
E) Gerekçe:
İşverence gerçekleştirilen feshin haklı olup olmadığı uyuşmazlık konusudur. Davacının 11.10.2009 tarihinde yapılan trafik denetiminde kullanımına tahsis edilen aracı alkollü olarak kullandığının tespit edilmesi üzerine, alınan savunmasında olayı kabullendiği ve üst yönetime bilgi vermeden sürecin geçiştirebileceğini düşündüğünü açıkça beyan ettiği göz önüne alındığında, işverence doğruluğa aykırı davranış nedeniyle gerçekleştirilen fesih haklı nitelikte olup, davanın reddi gerekirken hatalı değerlendirme yapılarak, yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);