Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin farklı konularda uyarı cezalarının olması ve işyeri tarafından düzenlenen eğitimlere mazeret göstermeden katılmaması geçerli nedenle fesih sebebidir.

9. Hukuk Dairesi         2012/26729 E.  ,  2013/3085 K.

“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş sözleşmesinin feshinin geçersiz olduğunu belirterek davalı tarafça yapılan feshin geçersizliği ve yasal hakları ile birlikte işe iadesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının şirket mevzuatına uygun hareket etmediğini, yapılan tüm uyarılara rağmen olumsuz tutum sergilemeye devam ettiğini, işyeri kurallarına uymamakla zorunlu ve gerekli olan eğitim çalışmalarına geçerli mazeret bildirmeden katılmamakla çalışanlara kötü örnek olduğu, davacının işi gereği şirket tarafından verilen emir ve talimatlara uymadığı, davacının savunmasının alındığı hususları birlikte değerlendirildiğinde feshin son çare olarak uygulanmak suretiyle iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davalının, davacının iş sözleşmesini haklı ve geçerli nedenlerle feshettiğini somut delillerle ispatlayamadığı, fesih sebeplerinin soyut iddialara dayandığı, feshi sebepleri konusunda davacının usulüne uygun şekilde savunmasının alınmadığı, ayrıca feshin son çare olarak uygulandığının da ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Somut olayda, davacının teknisyen yardımcısı olarak davalı işyerinde yaklaşık 21 yıl çalıştığı anlaşılmıştır.
Davalı tarafından 23.02.2012 tarihli fesih bildiriminde ” şirketin insan kaynakları etkin ve verimli kullanılabilmesi için işyerinin normal işleyişini bozan, iş görme borcunu gereği gibi yerine getirmeyen veya getirilmesini engelleyen, iş verimini ve işyerindeki uyumu olumsuz etkileyen, imzalamış olduğu iş sözleşmesine aykırı davranması ve … sorunları nedeniyle çalışmalarından verim alınamadığı ve tüm çabalara rağmen olumsuzluğunu değiştirmediğini, son olarak da … Akademi Satış ve Ürün Yönetimi okulu tarafından düzenlenen mesleki gelişime katkı sağlamak ve bilgi düzeyini artırmak için ihtiyaca özel tasarlanan müşteri odaklı iletişim yönetimi eğitimine mazeretsiz katılmaması ve eğitime katılmama durumunu eğitime başlamadan 3 gün öncesine kadar
bildirmediği, ünite sorumlusuna iletmediğinin tespit edildiği, sözleşmenin Genel Müdürlük oluru ile 4857 sayılı Yasanın 17-21 nci maddelerine göre bu yazının tarafına tebliğ edildiği tarihte feshedildiği””nin bildirildiği görülmüştür.
Davacıya ait şahsi dosyası incelendiğinde davacının; telefon müşterisindan 30 TL borç aldığı, ayrıca fatura yatırma adı altında 21 TL para aldığı ve yatırmayarak hem aboneyi mağdur ettiği hem de şirketin itibarını sarstığı, hizmet dışında şirket personeli olmanın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikteki durum, tutum ve davranışlarda bulunmaktan dolayı 05.04.2006 tarihinde kınama cezası,
Borçlandığı kişilere borcunu ödemeyerek icra takibine maruz kaldığından …haciz işlemi uygulandığı, icra takip işlemleri dolayısıyla iş akışını ve işleyişini olumsuz yönde etkilediği, dolayısıyla iş veriminin düşmesine neden olduğu, aynı zamanda bu eşlemleriyle şirketin kamuoyundaki imajını ve itibarını da zedelediğinin tespit edildiğinden uyarı cezası,
Performansı nedeniyle 19.08.2010 tarihinde uyarı cezası,
Mesai bitmeden ve ekip sorumlusundan izin almadan ekibi ve görev yerini terk etmiş olduğu, şirketin hizmetlerin yürütülmesi için tahsis edilmiş bulunan ve sabit ücretleri şirket tarafından ödenen ….nolu VPN hattı kullanmadığı için VPN hattından yapılan aramalardan ulaşılamadığı, diğer cep telefonu olan …. nolu telefondan yapılan aramalara da cevap vermediğinden bu telefondan da yapılan aramalardan kendisine ulaşılamadığı, ayrıca genel tutum ve davranışlarında işine karşı kayıtsızlık, dikkatsizlik ve düzensizlik gösterdiği, mazeretsiz ve izinsiz olarak işi erken terk ettiği anlaşılmakla savunması da alınarak 07.07.2011 tarihinde uyarma cezası,
Sözleşme ve düzenlemelere uygun olarak verilen iş emirlerini yerine getirmediği, işine yatkın olmadığı, işini uyarılara rağmen eksik ve yetersiz olarak yerine getirdiği, öğrenme ve kendini yetiştirmede gerekli gayreti göstermediği, işine tam olarak uyum sağlayamadığı, eğitimlere katılmadığı veya eğitime katılmakla birlikte öğrenme ve kendini yetiştirme konusunda isteksiz ve yetersiz olduğu, verilen eğitimlere rağmen benzer veya aynı işte çalışan diğer personelden ortalama olarak daha düşük verimde çalıştığı, tüm uyarı veya eğitimlere rağmen işine gereken dikkat ve özeni göstermediği, işyerinde diğer çalışanların motivasyonunu bozacak davranışlarda bulunduğu ve diğer çalışanlardan borç para istediği anlaşıldığından savunmasının alındığı, savunmasında davacının iddiaların doğru olmadığını artık … … Müdürlüğünde çalışmak istemidğini ve tayinini istediğini beyan ettiği,
Son olarak davacının eğitime mazeretsiz katılmadığının tespit edildiği, mazeretsiz katılmama nedenini en geç 3 gün içerisinde iletmesi e-posta yoluyla talep edildiği görülmüştür.
Yukarıda belirtilen 2006 yılından itibaren davacının çeşitli davranışları nedeniyle verilen disiplin cezaları ile savunma istem yazıları ve davacının şahsi dosyasında yer alan savunmaları dikkate alındığında davacının davranışlarının iş yerinde iş barışını ve huzurunu bozacak, karşılıklı güven ilişkisini zedeleyecek nitelikte olduğu görülmüştür.
Son olarak ise davalı satış ve ürün yönetimi okulu tarafından düzenlenen mesleki gelişime katkı sağlamak ve bilgi düzeyini artırmak için ihtiyaca özel tasarlanan müşteri odaklı iletişim yönetimi eğitimine mazeretsiz katılmaması ve eğitime katılmama durumunu eğitime başlamadan 3 gün öncesine kadar bildirmediği, ünite sorumlusuna iletmediğinin tespit edildiği görülmüş ve savunması için e-posta ile davacıdan talep edilmesine rağmen savunmasını vermediği görülmekle, davacının iş bu tutum ve eylemleri ile iş ilişkisinin sürdürülmesini davalı işveren yönünden çekilmez hale getirdiği sonucuna varılmakla, davacının davranışları, aldığı disiplin cezaları karşısında mahkemece feshin geçerli nedene dayanmadığının kabulü hatalıdır.
Dolayısıyla davacının davranışlarına dayanan feshin geçerli olduğunun kabulü ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalıdır.
Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki şekilde karar verilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
1-Mahkeme kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2-Davanın REDDİNE,
3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4-Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 40.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1320 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 28.01.2013 tarihinde kesin olarak oy birliğiyle karar verildi.

);