Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Ücret zammı yapılması yönünde işvereni bağlayan bir iş sözleşmesi veya işyeri uygulaması bulunmadığından işçinin zam yapılmadığı için işyerini terk etmesi işveren açısından haklı nedenle fesihtir.

22. Hukuk Dairesi         2012/13005 E.  ,  2013/3331 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :İş Mahkemesi


DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, ücret ile haksız fesih tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, davalı işveren tarafından iş sözleşmesinin haksız ve kötü niyetli olarak feshedildiğini bu sebeple kıdem ve ihbar alacağının olduğunu, işyerinde yıllık izinlerinin kullandırılmadığını ücretinin de ödenmediğini, davacının onüç günlük ücret alacağının olduğunu ileri sürerek, bir kısım işçilik alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili; davacının yanında bir arkadaşı ile birlikte saat 15:00 sıralarında mesai devam ederken iş kıyafetlerini değiştirip kendi şahsi kıyafetlerini giymek suretiyle müvekkilinin yanına gelip maaşlarına zam istediklerini talepleri müvekkili tarafından kabul edilmeyince diğer işçiyle birlikte işyerini terk edip gittiklerini, davacının devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesinin sonlandırıldığını, ücret alacağı ve yıllık izin alacağının banka hesabına yatırıldığını, kötü niyet tazminatı şartlarının oluşmadığını, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece yapılan yargılama sonunda davacı hakkında işveren tarafından devamsızlık tutanağı tutularak akabinde ihtarname çekilmediğinden iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haksız olarak feshedildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Dosya içeriğine göre davacının 13.12.2005- 13.05.2011 tarihleri arasında davalı işyerinde kaynakçı olarak çalıştığı, ücret zammı talebinin işveren tarafından kabul edilmemesi üzerine 13.05.2011 günü işyerinden ayrıldığı anlaşılmaktadır. Ücret zammı yapılması yönünde işvereni bağlayan bir iş sözleşmesi veya işyeri uygulaması bulunmamaktadır. İş sözleşmesi ücret zammı talebi yerine getirilmediğinden davacı tarafından feshedildiğinden kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddi yerine yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);