Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşverenin ” bu iş yerinde bu şekilde çalışılacak, beğenmeyen imzasını atar çeker gider, mülkümüzü işyerimizi terk edin, boşaltın” demesi iş akdini feshettiği anlamına gelmez.

7. Hukuk Dairesi         2014/2743 E.  ,  2014/10874 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi : Burdur 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
(İş Mahkemesi Sıfatıyla)
Tarihi : 06/12/2013
Numarası : 2013/172-2013/770

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalam temyiz itirazlarının reddine.
2-Davacı, 17.2.2007 tarihinden 28.3.2013 tarihine kadar davalı iş yerinde aralıksız çalıştığını, milli bayramlarda çalışma yaptırılması, kullanılan izin ve raporlara karşılık ücret kesilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildirimi şeklindeki olumsuzlukların giderilmesini isteyince işveren tarafından işten kovulduğunu bildirerek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti, milli bayramlarda ve hafta sonlarında yapılan fazla çalışma ücretleri ile raporlu ve izinli günler karşılığında işveren tarafından geri alınan ücretten oluşan alacaklarının ödetilmesini istemiştir.
Davalı cevabında, davacının 28.3.2013-31.3.2013 tarihleri arasında işe mazeretsiz ve izinsiz gelmemesi nedeniyle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini, davacının herhangi bir alacağı bulunmadığını bildirerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iş aktinin işveren tarafından haksız feshedildiği gerekçesiyle ihbar ve kıdem tazminatı ile ödenmediği anlaşılan yıllık izin ücreti ve milli bayramlarda çalışma ücreti istemlerinin kabulüne, geri alınan ücret alacağının dava açıldıktan sonra davalı tarafından ödendiğinden bu hususta karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
İş sözleşmesi taraflara sürekli olarak borç yükleyen bir özel hukuk sözleşmesi olsa da, taraflardan herhangi birinin iş sözleşmesini bozmak için karşı tarafa yönelttiği irade açıklamasıyla ilişkiyi sona erdirmesi mümkündür.
Fesih hakkı iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran ve karşı tarafa yöneltilmesi gereken bir haktır.
Maddede düzenlenen bildirimli fesih, belirsiz süreli iş sözleşmeleri için söz konusudur. Başka bir anlatımla belirli süreli iş sözleşmelerinde fesheden tarafın karşı tarafa bildirimde bulunarak önel tanıması gerekmez.
Fesih bildirimlerinde “fesih” sözcüğünün bulunması gerekmez. Fesih iradesini ortaya koyan ifadelerle eylemli olarak işe devam etmeme hali birleşirse fesih anlamına geldiği kabul edilmelidir.
İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı nedene dayansa dahi ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz.
Somut olayda, davacı 28.3.2013 günü kullandığı izin ve raporlu günler karşılığı ücretlerinden işveren tarafından yapılan kesintilere son verilmesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için işverenle yaptığı görüşme sonrasında işverenin “Bu iş yerinde bu şekilde çalışılacak, beğenmeyen imzasını atar çeker gider, mülkümüzü işyerimizi terk edin, boşaltın” demesi üzerine iş yerinden ayrılıp bir daha işe gitmediğini bildirmiştir. İşverenin bu beyanı iş akdini fesih anlamına gelmeyip işçiye talep ettiği hususların yerine getirilmeyeceği bu şartlarda çalışmayı kabul ettiği takdirde çalışabileceği, kabül etmemesi halinde iş yerinden çıkabileceği anlamını taşımakta olup bu durumda iş aktini haklı nedenle davacı işçinin işyerini terkedip giderek bir daha iş yerine gelmeyerek eylemli şekilde feshettiği kabul edilmelidir. İş aktini fesheden davacı yararına ihbar tazminatına hükmedilmesi doğru değildir.
Anılan yön gözetilmeksizin verilen karar usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalı tarafa iadesine, 15/05/2014 günü oybirliğiyle karar verildi.

);