Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşverenin işçisine karşı duyduğu şüphe, aralarındaki güven ilişkisinin zedelenmesine yol açmış ise geçerli nedenle fesih yapılabilir.

T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/13162
Karar No:2014/30791

Y A R G I T A Y     K A R A R I 
A) Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili; müvekkilinin tarihleri arasında davalı işyerinde en son Distribütör Satış Müdürü olarak çalıştığını, iş akdini davalı işveren tarafından İş Kanunu’nun 25/2-e maddesi gerekçe gösterilerek haksız ve geçersiz olarak feshedildiğini, tarihinde davalı işveren tarafından distribütör aksiyon harcamaları konusunda müşterilerden gelen harcama faturalarını onay evrakları üzerinde daha önceden satış direktörünün başka bir evraka verdiği onayı fotokopi  ile çoğaltıp üzerinde değişiklik yaparak tekrar tekrar kullanması neticesinde aksiyon harcamaları olarak girilmesi gereken tutarları iskonto kaleme girişinin yapılmasını davacının sağladığını, satış direktörünü ve şirketi yanlış yönlendirmesi, şirketin iskontolar kaleminde fazla harcama yapılması suretiyle şirketin zarar etmesine neden olduğu gerekçe gösterilerek söz konusu müşteri faturalarının her seferinde satış direktörüne onaylatılması gerekirken onaylatılmadığını, her bir fatura onay formunda fotokopi ile çoğaltılarak ve oynama yapılarak onay alınmış gibi gösterilmesi, bugüne kadar bu uygulamanın her seferinde ayrı ayrı satış direktöründen ıslak imzalı onay alınması gerektiğini, davacı tarafından bilinmesine rağmen neden yapılmadığı hususunda davacıdan savunma istendiğini, davacının aynı gün vermiş olduğu savunmasında, müşteri faturalarının her seferinde satış direktörüne onaylatıldığını, kontrol edildikten sonra onaya sunulduğunu, tarihli ve ÖİMX1170 nolu evrakta dökümü bulunan faturaların ekinde olduğu belirtilen formaların kendisi tarafından düzenlenmediğini ve suçlamaları kabul etmediğine ilişkin savunmasını verdiğini, davacının iş yerinde işini her şeyden üstün tuttuğunu, kendisine verilen görevleri zamanıda ve dürüstlük çerçevesinde iş ahlakı ve disiplinine uygun olarak ifa ettiğini, iş akdi davalı işveren tarafından haksız ve kötü niyetli olarak feshedilen davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.02/07/2007-04/09/2012 04/09/2012 04/09/2012

B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle sona erdirildiğini, tarihine kadar distribütör satış müdürü olarak görev yaptığını, davacının sorumluluğu altında bulunan müşterilerden gelen harcama faturalarının kendisine yıl başında verilen aksiyon harcamaları bütçesi dahilinde ve bağlı bulunduğu satış direktöründen alacağı onay ile aksiyon harcaması olarak sisteme giriş yaptığını, yapılan  incelemelerde  distribütör  aksiyon 04/09/2012 harcamaları konusunda davacıya bağlı müşterilerden gelen harcama faturalarında onay evrakları üzerinde değişiklik yapmak suretiyle tekrar tekrar kullanıldığının anlaşıldığını, aksiyon harcamaları olarak girilmesi gereken tutarları iskonto kaleme girişin yapılmasının sağlanmasını ve davacının satış direktörünü ve müvekkili şirketi hatalı yönlendirdiğini, yanılttığnı, iskontolar kaleminde fazla harcama yapılması suretiyle şirketn toplam 782.000,000 zarar etmesine sebebiyet verdiğini, müvekkili şirketin kozmetik pazarlaması yapan bir şirket olduğunu,aslında şirketin  gelir kaybına uğramış olması söz konusu iken davacının böyle değilmiş gibi gösterdiğini, davacının buradaki amacının kendisini başarılı bir yönetici gibi göstermek ve prim almak olduğunu, iş akdi tüm bu nedenlerle haklı nedenle feshedilen davacının davasının reddine karar verilmesini talep etmiştir. . 

TLC) Y**** *** Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının imzasına tebliğ edilen ve fatura ya da sair konularda görev ve sorumluluklarını gösteren yazılı bir görev tanımı bulunmadığı,  işçinin yapmakla ödevli bulunduğu  görevlerin ne olduğunun somut bir biçimde önceden belirlenip tebliğ edilmediği bir iş ilişkisinde   işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri yapmadığından söz edilemeyeceği, davacının davalı şirkette 5 yılı aşkın bir süredir sorunsuz bir biçimde çalıştığı, herhangi bir şekilde ihtar veya uyarı gibi bir disiplin cezasına da maruz kalmadığı, davacının yazılı savunmalarındaki açıklamalarının  aksine sorumluluğu altında bulunan müşterilerden gelen harcama faturalarını kendisine yıl başında verilen aksiyon harcamaları bütçesi dahilinde ve bağlı bulunduğu satış direktöründen alacağı onay evrakları üzerinde değişiklik yapmak suretiyle tekrar ve tekrar kullanılması ile zarara yol açtığı  yönündeki davalı taraf iddiasının somut ve denetime elverişli delillerle ortaya konulamadığı gerekçesi ile davanın kabulüne ve davacının işe iadesine karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Karar süresinde davalı tarafça temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

İş ilişkisinde işverenin işçisine karşı duyduğu şüphe, aralarındaki güven ilişkisinin zedelenmesine yol açmaktadır. İşverenden katlanması beklenemeyecek bir şüpheden dolayı işçinin iş ilişkisinin devamı için gerekli olan uygunluğu ortadan kalktığından, güven ilişkisinin sarsılmasına yol açan şüphe, işçinin kişiliğinde bulunan bir sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. İşçinin bir suç işlediğinden veya sözleşmeye aykırı davranışta bulunduğundan şüphe ediliyor ve bu yüzden taraflar arasında iş ilişkisinin devamı için gerekli olan güvenin yıkılması veya ağır biçimde zedelenmesi nedeniyle iş sözleşmesi feshedilmişse, şüphe feshinden söz edilmektedir. Şüphe, fesih anında mevcut belirli objektif vakıa ve emarelere dayanmalıdır. İşverenin sırf sübjektif değerlendirmesi yeterli olmayıp, yapılan incelemede işçinin şüphe edilen eylemi işlediğinin büyük bir ihtimal dahilinde olduğu sonucunun ortaya çıkması gerekir. Somut olayda; davalı işveren davacının, müşterilerden gelen harcama faturalarını onay evrakları üzerinde daha önceden satış direktörünün başka bir evraka verdiği onayı fotokopisini çoğaltıp üzerinde değişiklik yaparak tekrar tekrar kullanması neticesinde aksiyon harcamaları olarak girilmesi gereken tutarları iskonto kaleme girişinin yapılmasını sağladığını savunmuştur.

Davacı, olay nedeni ile alınan savunmasında her bir faturanın bir üst amire onaylattırılarak ve ekine onaylı formun aslı konularak ilgili birime verildiğini, onaylı fatura ekinin aslını veya matris dökümünü eklemeden hiçbir faturayı işleme vermediğini bildirmiştir. Davalı tarafça, onay form suretlerindeki imzaların her bir evrakta tam olarak aynı yerde bulunduğu ve bu durumunda formların fotokopi çekilerek çoğaltıldığının da kanıtı olduğu iddia edilmiştir. Davacıya isnat edilen eylemlerin somut olarak kanıtlanamadığı ancak tarafların arasındaki güven ilişkisinin sarsıldığı ve işverenden iş akdinin devamının beklenemez bir hal aldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle davalı işverence gerçekleştirilen feshin haklı olmasa da geçerli nedene dayandığı ve davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü bozmayı gerektirmiştir. 4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.:

HÜKÜM

Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının ,  BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA

2. Davanın, REDDİNE

3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 848.00 yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine, TL

5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, TL

6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,   Kesin olarak, tarihinde oybirliği ile karar verildi.  23.10.2014 

);