Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşverenin rızası dışında işyerinin etrafını çevreleyen çitlerin kesilmesi iş yerinde olumsuzluklara yol açtığından yapılan fesih geçerli nedenle yapılmıştır.

9. Hukuk Dairesi         2019/431 E.  ,  2019/12005 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 32. HUKUK DAİRESİ

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
İlk Derece Mahkemesinin kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi davalı avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi’nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili özetle; müvekkilinin davalı şirket bünyesinde 25/11/2013 – 23/11/2016 tarihleri arasında çalıştığını, davalı şirketin müvekkilinin iş akdini haksız ve kötü niyetli olarak feshettiğini, fesih bildiriminde, “..şirketin tel örgülerle çevrili bahçe çitinin şirket ilgililerinin bilgisi ve onayı dışında kesilerek güvenlik zaafiyetine sebep vermeniz güvenlik açığı yaratmanız ve şirket malına zarar getirmenizden dolayı…” şeklinde gerekçe sunularak iş akdine son verildiğini, müvekkilinin iş akdinin feshedilmesinin asıl sebebinin sokak hayvanlarına yardım etmesi olduğunu ve işveren tarafından müvekkiline psikolojik baskı uygulandığını iddia ederek; feshin geçersizliğinin tespitine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili özetle; davacının 25/11/2013 tarihinde eğitim ve işe alım uzmanı olarak müvekkil şirketin … merkez binasındaki insan kaynakları departmanında çalışmaya başladığını, işyerinin arka tarafında şirkete ait araçların otopark alanı bulunduğunu, az ilerisinde ambarlar sanayi sitesi arasında boş ağaçlıklı bir alan bulunduğunu ve müvekkil şirketin bu alana bakan sınırı tel örgü ile çevirdiğini, bu ağaçlık alanda sahipsiz sokak köpeklerinin toplanmaya başladığını, bu sokak köpeklerinin burada toplanma sebebinin davacının bu alana gelen sahipsiz sokak köpeklerini beslemesi olduğunu, davacının şirketi bu boş alandan ayıran tel örgüleri kesmesi ile bu köpeklerin şirket müşterilerine ve çalışanlarına saldırmaya başladığını, davacının uyarılmasına rağmen bu işlemlere devam ettiğini, bu konu ile ilgili yazılı savunması alınarak iş akdinin geçerli sebeple feshedildiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; ”…davalı işveren tarafından davacının işyerine ait boşluk alanda köpeklere bakmasının fesih sebebi olarak gösterilmediği davacının tel örgüyü kesmesi suretiyle güvenlik zaafiyetine sebebiyet vermesinin fesih sebebi olduğu göz önüne alınarak yapılan inceleme neticesinde davacının kesmiş olduğu tel örgünün bulunduğu ve açıldığı alanın yine tel örgüyle çevrili boş bir alan olduğu ve güvenlik zaafiyeti oluşmadığı, feshin geçerli sebeple yapıldığı hususunun ispatlanamadığı anlaşıldığından …“ gerekçeleriyle iş akdinin feshinin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir.
Ç) İstinaf başvurusu :
İlk derece mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
D) İstinaf Sebepleri:
Davalı vekili istinaf başvurusunda özetle; Davacının, davalı şirkete ait gayrimenkulün etrafındaki tel örgüyü keserek yanındaki boşluk araziye geçişi sağlamak üzere kapı açmasının, mevcut tel örgüde, şirketin mevcut güvenliğinde zafiyet yarattığı, çünkü, tel örgünün kesilmesinin, kapı açılmasının, şirket güvenliğini, eskisinden daha aza getirdiği, mevcut güvenliği azalttığı, bitişik boşluk alandan davalı şirkete ait gayrimenkule geçmek isteyen kötü niyetli bir kişinin, tel örgüyü aşmak, kesmek durumunda kalmayacağı, davacının açtığı kapıyı boşluğu ittirerek davalı şirkete ait gayrimenkule, işyerine gireceği, Polis Memuru olan bilirkişinin ise, güvenliğin zafiyete uğramasını güvenliğin mutlak olarak ortadan kalkması gibi algıladığı, Yerel Mahkemenin de bu algıyı kabul ile hüküm kurduğu, güvenliğin zaafiyete uğramasının, güvenliğin ortadan kalkması değil, azalması olduğu, Yerel Mahkeme kararının bu sebeple de haksız ve usulsüz olduğu,
Kaldı ki şu veya bu sebeple işvereni olan şirkete ait işyerinin etrafındaki tel örgüyü keserek kapı açan, bu sebeple işveren şirkete zarar veren bir personelin çalışmaya devam etmesini hiç bir işverenin kabul etmeyeceği, iş akdi feshi sebeplerinden birisinin de şirket malına zarar vermek olduğu, çalışanın 30 günlük ücreti tutarı ile karşılanmayan zararın vuku bulması durumunun haklı fesih sebebi olduğu, işverenin malına kasten zarar verilmesi durumunun ise geçerli fesih sebebi olacağı gerekçeleriyle feshin geçerli nedene dayalı olarak yapıldığını belirtmiştir.
E) Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :
Bölge Adliye Mahkemesince, “..Somut uyuşmazlıkta; davalı şirkete ait gayrimenkulün etrafındaki tel örgünün hemen bitişikteki boşluk araziye geçişi sağlamak üzere kesilmesi güvenlik zaafiyetini oluşturur. Yine bu eylem sebebi ile şirket malına zarar geleceği de açıktır. Feshe konu bu eylem sebebi ile şirketçe yürütülen soruşturmada yazılı beyanlarına başvurulan … adlı çalışan, “davacının kendisinin temin ettiği makasla tel örgüyü kesmeye çalıştığını, gücü yetmediği için kendisinden yardım istediğini, bunun üzerine iyi niyetli olarak bu davranışlarının herhangi bir suç teşkil etmeyeceğini düşünerek davacının yardım talebini yerine getirdiğini,..tel örgüyü kesmelerinin sebebinin kapıyı açıp kullanmak olduğunu” belirtmiştir. Bu kapsamda; işverenin işyerinde çalışan işçilere eşit davranma yükümlülüğü bulunduğu, eşit işlem borcunun fesihte de geçerli olduğu, feshe konu eylemin davacı ile işyeri çalışanı … tarafından birlikte gerçekleştirildiği, geçerli fesih yapılırken … hakkında işlem yapılmadığı, işverenin eşit işlem borcuna aykırı davrandığı anlaşıldığından feshin geçersiz olduğu sonuç ve kanaatine varılarak davalı vekilinin istinaf başvurusunun reddi gerekmiştir…” gerekçesiyle, davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
F) Temyiz başvurusu :
Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına karşı davalı vekili temyiz başvurusunda bulunmuştur.
G) Gerekçe:
Somut uyuşmazlıkta; davacının davalı işyerinde beslediği köpek için barınma yeri yapabilmek ve giriş çıkışı kolaylaştırmak amacıyla işyerine ait davalı işyeri arsası etrafında bulunan tel örgünün bir bölümünü, bir başka iş arkadaşına rica ederek kestirttiği, beslediği köpekler için bu alanda barınma yeri oluşturduğu, özellikle tel örgünün bir kısmının kesilmesinin adeta işyerine kontrolsüz ikinci bir giriş noktası oluşturmak gibi bir sonuca da neden olacağı ve bu hususun işverenin bilgisi ve rızası dışında yapıldığı gözetildiğinde, bu davranışın işyerinde olumsuzluklara yol açtığı kuşkusuzdur. Açıklanan nedenle davalı işverenin feshinin geçerli nedene dayandığı anlaşılmakla, davanın reddi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile kabulü hatalıdır.
Bölge Adliye Mahkemesi’nin temyiz edilen kararının bozularak ortadan kaldırılmasına ve Dairemizce 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/3. maddesi uyarınca aşağıdaki gibi karar vermek gerekmiştir.
H) Hüküm:
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-)İlk Derece Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararlarının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2-)Davanın REDDİNE,
3-)Alınması gereken 44,40 TL karar- ilam harcından davacının yatırdığı 29,20 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye 15,20 TL karar-ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
4-)Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 290,00 TL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5-)Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 2.725,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6-)Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
7-)Dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine,
Kesin olarak, 23.05.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);