Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Bordroda ulusal bayram genel tatil günlerinin / gününün ayrı bir başlık olarak gösterilmesi, çalışma karşılığı ilave yevmiyenin tahakkuk ettirildiğini göstermemektedir.

9. Hukuk Dairesi         2017/16224 E.  ,  2020/5919 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı isteminin özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin 07/06/2010 tarihinde davalıya ait işyerinde çalışmaya başladığını, iş akdini 06/07/2015 tarihinde haklı nedenle feshettiğini, postabaşı olarak çalışan müvekkilinin en son aylık 1.100,00 TL net maaş karşılığı, yemek ve yol sosyal haklarından faydalandığını, müvekkilinin ücretinin bordrolarda görünen kısmının banka kanalı ile bunun haricinde 50,00 TL’nin ise elden ödendiğini, ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığını, kullanmadığı 14 günlük izninin olduğunu, fesih sonrası müvekkiline en son 13/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı ücretinin ödendiğini, Temmuz ayından kalan 5 günlük ücret alacağının ödenmediğini, davalı işverenin son 3-4 yıldır müvekkilinin ve diğer işçilerin ücretlerini sürekli geç ödediğini, müvekkilinin 06/07/2015 tarihinde Telepost yoluyla çekmiş olduğu ihtarname ile ücretlerinin sürekli geç ödenmesi nedeni ile iş akdini feshettiğini, bir kısım işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ücret, yıllık izin ücreti ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarını istemiştir.
B) Davalı cevabının özeti:
Davalı vekili, zamanaşımı itirazında bulunduklarını, davacının müvekkiline ait işyerinde 07/06/2010-07/07/2015 tarihleri arasında tekstil işçisi olarak görev yaptığını, ücretinin bordrolarda göründüğü şekliyle banka aracılığı ile ödendiğini, elden ödeme yapılmadığını, davacının müvekkili şirkete gönderdiği ihtarnamede işçilik alacaklarını alamadığından bahisle sözleşmeyi feshettiğini beyan ettiğini, ancak davacının tüm hak ve alacaklarının düzenli bir şekilde almış olmasına rağmen bu davayı açmasının haksız ve kötü niyetli olduğunu, davacının fesih nedenlerinin geçerli olmadığını, iş sözleşmesinin yasal ve haklı bir neden yokken kendi isteği ile sonlandırması nedeni ile kıdem tazminatına hak kazanamayacağını davacının çalışma süresi boyunca tüm ücretlerinin ödendiğini, müvekkili şirkette ulusal bayram genel tatil günlerinde çalışma yapılmadığını, çalışma yapılması halinde ise ücretinin ödendiğini, davacının hak kazandığı yıllık izinlerini kullandığını, kullandırılmayan izinlerin ise bordrolarda gösterildiği şekilde banka aracılığı ile ödendiğini, iddia ve taleplerin yersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme kararının özeti:
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davacının çalışma süresi ihtilafsız olup, 07/06/2010 – 06/07/2015 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığı, tanık anlatımlarına göre davacının posta başı olarak diğer işçilerden 50,00 TL daha fazla ücret aldığı, günlük brüt ücretinin 46,38 TL olduğu, yemek ve yol sosyal haklarından faydalandığı anlaşıldığı, davacı 06/07/2015 tarihli telepost evrakında yaptığı açıklamada; son 4 yıldır maaşların düzensiz ödenmesinden dolayı iş akdini feshettiğini beyan ettiği, 4857 sayılı İş Kanununun 24/II-e maddesinde; İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçiye haklı nedenle fesih hakkı tanındığı, 32/5 maddesinde ise ücretin en geç ayda bir ödeneceği düzenlendiği, dosyaya sunulan banka kayıtları ve ütcret pusulaları incelendiğinde davacının Mayıs ayı maaşının 30/06/2015 tarihinde, Nisan ayı maaşının 29/05/2015 tarihinde, Mart ayı maaşının ise Mayıs ayı içinde ödendiği anlaşılmış, davacının iş akdini haklı nedenle feshettiği ve kıdem tazminatına hak kazandığı, davacının çalışma süresine göre 70 gün izne hak kazanıdğı, sunulan yıllık izin defterine göre davacının 28 gün izin kullandığı, bakiye izinlerinin kullandırıldığına ya da ücretinin ödendiğine ilişkin dosyaya herhangi bir yazılı delil sunulmadığı anlaşılmış, taleple bağlılık ilkesi gereği davacının 14 günlük yıllık izin ücreti alacağının davalı tarafından ödenmesine karar verildiği, davacı, tüm ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığını iddia etmiş, dini bayramlar dışındaki resmi tatil günlerinde çalışıldığı tanık beyanları ile sabit olduğu, hayatın olağan akışı, işçi alacaklarının uzun bir süre için hesaplanması, miktarı dikkate alınarak bilirkişi tarafından tespit olunan alacak miktarlarında takdiren ulusal bayram genel tatil alacağı için %25 hakkaniyet indirimi yapıldığı gerekçesi ile ücret alacağı talebi hakkında davadan sonra ödendiği için hüküm kurulmasına yer olmadığına, sair taleplerin kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Karar süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Dairemizin 2017/16222, 16223, 16221, 16224 esas sayılı benzer mahiyetteki dosyalarının aynı gün birlikte incelenmesi neticesinde;
Somut uyuşmazlıkta, ulusal bayram genel tatil ücreti bakımından;
Dosyadaki giriş çıkış kayıtları bilirkişi raporunda değerlendirilmemiştir. Davacı tanığı giriş çıkışlarda kart basıldığından bahsetmiştir.
Dosyada varsa mevcut davacının/ vekilinin giriş çıkış kayıtarı hakkındaki beyanları irdelenmeli, gerekir ise davacı vekilinden ve lüzumu halinde davacı asıl duruşmaya bizzat celbedilerek, davacı asıla giriş çıkış kayıtları gösterilmek sureti ile davacı asıldan giriş çıkış kayıtları hakkında beyanları alınmalıdır. Bu beyanlar da bir değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmelidir.
Ayrıca, yukarıda Dairemiz tarafından birlikte aynı gün incelenen benzer dosyada mevcut bir kısım bordroda ulusal bayram genel tatil tahakkuku bulunduğu tespit edilmiştir.
Bu nedenle, bordrolar yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak ulusal bayram genel tatil çalışmasına karşılık ilave tahakkuk bulunup bulunmadığı denetime elverişli şekilde ortaya konmalıdır.
Ulusal bayram genel tatil günü yapılan çalışma karşılığı ilave yevmiye ödendiğinin kabulü için, çalışılmasa da ulusal bayram genel tatilin her bir günü için ödenmesi gereken 1 yevmiyeye ilave olarak bordroda çalışma karşılığı 1 günlük yevmiye daha tahakkuk ettirilerek ödenmesi gerekir. Yani, bordroda ulusal bayram genel tatil günlerinin / gününün ayrı bir başlık olarak gösterilmesi, çalışma karşılığı ilave yevmiyenin tahakkuk ettirildiğini göstermemektedir.
Ayrıca, ulusal bayram genel tatil günü çalışması günlük 7,5 saatten ne kadar az olursa olsun çalışılan her 1 ulusal bayram genel tatil günü için ayrıca 1 günlük ilave yevmiye tahakkuk ettirilerek ödenmelidir.
Ulusal bayram genel tatil çalışması karşılığı ilave tahakkuk içeren bordronun imzalı olması halinde o ay hesaplamada dışlanmalı, bordro imzasız ve fakat bankaya ödeme yapılmış ise o ay için yapılan ödeme mahsup edlmelidir.
Bordroların incelenmesi sırasında yukardaki hususlar da göz önüne alınmalıdır.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA , peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);